Søk
Close this search box.

FHI svarer Hemali om overdødelighet, beskyttelse og innleggelser

Overdødelighet? Hvorfor flere innleggelser i 2022? Beskytter vaksinen? Hemali spurte FHI, og fikk svar fra avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg.

Spørsmål til FHI


Figuren over viser en tydelig økning i dødelighet, som i stor grad sammenfaller med den nasjonale koronavaksineringen i 2021-2022.
Sammenlignet med gjennomsnittet for 2015-2020, er dødeligheten hittil i år 9.6 % høyere enn gjennomsnittet før vaksineringen ble iverksatt. 
Hvordan forklarer FHI dette?

Svaret fra FHI

Deres Figur 1 viser at det har vært en økning i antall døde (uansett årsak) i 2021 og 2022, sammenlignet med tidligere år. For å vurdere om det i tillegg har vært økning i dødelighet, er det blant annet nødvendig å vurdere størrelsen og sammensetning av aldersgruppene som til sammen utgjør befolkningen.

Dersom de eldste aldersgruppene i en befolkning øker i omfang, vil flere dødsfall være en naturlig konsekvens uten at dødeligheten nødvendigvis øker. Årsakene til dødsfall er også komplekst og har en sammensatt forklaring. Ved sammenligning av dødsfall samlet for uke 1 til 40 i årene 2015-2022 ser vi at antallet som døde til og med uke 40 2021 lå på omtrent gjennomsnitter av de foregående årene. Det er således ikke en økning fra starten av vaksinasjonsprogrammet i slutten av 2020 og gjennom 2021. Økningen startet i løpet av de siste 3 måneden 2021.

Kommentar fra Hemali

Årsaksforholdet er utvilsomt komplekst. Det er interessant at økningen ikke er fra starten av vaksinasjonsprogrammet, men startet i løpet av de siste 3 måneder av 2021. Kan de ha sammenheng med tredje dose?
Det kan også skyldes et høyere smittenivå i samfunnet. Mulige svar kunne vært å finne dersom en hadde tilgang til ukesvis statistiske data om vaksinasjonsstatus for alle døde (alle dødsårsaker, alle årsklasser). Og covid-relaterte sykehusinnleggelser fra tidspunktet da vaksinasjonsprogrammet startet, altså for 2020, 2021 og hittil i 2022. Det skal bli interessant å se hvorvidt det er statistisk øket dødelighet av andre årsaker (ikke definert som covid-relatert) som sammenfaller med vaksineringsintensiteten.

-Annonse-


Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, og andel uvaksinerte, grunnvaksinerte og de som har mottatt tre doser per uke 3. januar – 27. mars 2022. Kilde: Beredt C19: Norsk intensiv- og pandemihåndtering, Folkeregistrering og SYSVAK.

Spørsmål til FHI

Figur 2 viser relasjoner mellom vaksinasjonsstatus og sykehusinnleggelser tom uke 12 i år. En tydelig trend er at uvaksinerte i stadig minkende grad legges inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak, tilsvarende for dem med maksimum to doser. Mens vaksinerte med tre doser i økende grad innlegges på sykehus. En mulig forklaring kan være at en minkende andel av befolkningen er uvaksinert, og at en større andel tar en tredje dose, men det er neppe hele forklaringen.

Svaret fra FHI


Figur 2. er hentet fra FHIs covid-ukesrapport fra uke 12 i år, og viser at andelen innlagte med tre doser var økende, mens andelen synker for grunnvaksinerte (maks 2 doser). Her støtter vi forklaringen om at «en minkende andel av befolkningen er uvaksinert, og at en større andel tar en tredje dose».

Når man ser på antall innlagte, er det igjen nødvendig å vurdere størrelsen og sammensetning av aldersgruppene. For eksempel ble den tredje dosen først tilbudt til eldre og individer i risikogruppene, som hadde størst risiko for å bli alvorlig syke av SARS-CoV-2.

Insidensen er således en bedre måte for å fremstille utviklingen i de forskjellige gruppene (uvaksinerte, grunnvaksinerte og vaksinerte med tre doser). Figur 5. i den samme ukesrapporten (under) viser nettopp insidensen, og vi ser at pr. 100000 vaksinerte, grunnvaksinerte og vaksinerte med tre doser er det færre dødsfall og innleggelser blant de som har tre doser og blant grunnvaksinerte, sammenlignet med uvaksinerte.

Kommentar fra Hemali

I og med at insidens er et forholdstall, så viser dette at lavere aldersgrupper er lite utsatt, og neppe trenger vaksinering. At eldre og risikogrupper er mer utsatt er logisk, men forskjellen mellom to doser og uvaksinert er liten. Den står neppe i forhold til den prioriteringen covid-vaksineringen har hatt. Tredje doser har tydeligvis større effekt, men ikke i nærheten av den som ble skissert fra helsemyndigheter og vaksineprodusentene.

Hvorfor skilles det ikke mellom dødsfall og nye pasienter? Det er vesentlig om en dør eller overlever. Det ville for eksempel vært interessant å vite om vaksinerte har lavere dødelighet sammenlignet med uvaksinerte, for ulike årsklasser. Dessuten i hvilken grad tre doser gir seg utslag i denne sammenhengen.


Spørsmål til FHI

Figur 3 viser en markant økning i Covid-19 relaterte dødsfall i 2022 basert på Our World in Data, noe som samsvarer med Figur 1.
Ut fra dette kan det se ut som om dødeligheten øker med vaksineringen, likevel ønsker FHI fortsatt vaksinering med mRNA.
Hvorfor?
Og hvordan vurderer FHI fordelene ved fortsatt vaksinering kontra ulempene?

Svaret fra FHI

Den siste figuren deres viser helt riktig at det er en økning i antall bekreftede covid-19 dødsfall. Siden grafen er kumulativ vil den nødvendigvis stige, men fra november 2021 er det en økning (kurven blir brattere).

Økningen er således ikke sammenfallende med perioden for vaksinering fra desember 2020, men er sammenfallende med økningen i antall døde som er omtalt i punkt 1. Dette har igjen sammenheng med den voldsomme økningen av tilfeller man så i denne perioden i forbindelse med at Omikron BA.1 varianten kom til Norge i november 2022.

Under har vi lagt med en figur som viser antall nye tilfeller og registrerte dødsfall på samme tidsskala. Etter januar 2022, ble det slutt på oppfordringen om bekreftende PCR test ved positiv selvtest, som er grunnen til at brå fallet av registrerte positive tilfeller etter februar 2022. Vi ser altså at vaksinen gir god beskyttelse (omtalt i punkt 2), men med en massiv økning i antall tilfeller som vi fikk fra november 2021 så har likevel antall dødsfall også økt noe i denne perioden.

Kommentar fra Hemali

Vi ser ikke at vaksinen gir god, men en viss beskyttelse. Dog langt dårligere enn hva en bør kunne forvente av en vaksine. Antall dødsfall har utvilsomt økt betydelig fra november 2021, men det framstår usikkert hvorvidt dette står i rimelig forhold til økningen i koronatilfeller.  


Internasjonal konferanse i Oslo 19.11.

Alexandra Henrion-Caude, Ryan Cole, Christian Perronne, Aseem Malhotra, Astrid Stuckelberger, Charlotte Haug, Barbro Paulsen, Sven Roman og flere kommer. Gjør du?
Meld deg på konferansen i Oslo 19.11. her!

Internasjonal konferanse i Oslo 19.11.

Les mer fra Hemali

Leger fra 35 land signerte erklæring om medisinsk krise.
Tidligere forskningsdirektør i Frankrike Alexandra Henrion-Caude kommer til Oslo 19.11. Hun er genetiker med 15 års erfaring med RNA, se hva hun sier om mRNA i dette videointervjuet, tekstet på norsk.
Hemalis journalist: – Jeg gjorde ikke “borgerplikten” min. Erna, vi er ikke ferdig snakka!


Den prisbelønnede kardiologen Aseem Malhotra i nylig publisert oppsummering:


“I den yngre befolkningen må du behandle tusenvis for å forhindre ett dødsfall. Re-analyse av Pfizers studier av mRNA antyder en større risiko for alvorlige bivirkninger fra vaksinene enn å bli innlagt på sykehus fra COVID-19.
Overvåkingssystemer for legemidler og reelle data, kombinert med plausible skademekanismer, gir stor grunn til bekymring. Spesielt for hjertesykdom. I 2021 så vi en betydelig økning i hjertestansanrop til ambulanser i England. Lignende ser vi også fra Israel i aldersgruppen 16-39 år.
Konklusjon: Prinsippet om informert samtykket ble ikke ivaretatt i forbindelse med C-19-vaksinering. Slik det kreves etisk og juridisk.

En pause og revurdering av den globale vaksinasjonspolitikken for COVID-19 er på overtid.”


Se Malhotras publikasjon her. Den heter Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine.

– Annonse –

– Annonse –