Søk
Close this search box.

Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO

Linda Granlund er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet: – Høye doser av D-vitamin er toksisk.

Det kan føre til hyperkalsemi, forkalkninger i nyrene og nyresvikt, skriver divisjonsdirektør Linda Granlund i en e-post til hemali. Bakgrunnen er artikkelen der professor Haug ved NMBU ber om at Helsedirektoratet revurderer anbefalt dosering. Han finner grunnlag for at dagens anbefaling av vitamin D trolig er altfor lav:
– Statistiske tabber i medisin kan koste mange menneskeliv, sa professor Haug til hemali. Videre:
– Ideelt sett kan en ønske seg enda flere studier når det er tvil, men i en pandemi har vi ikke den luksusen. Folk dør og mange blir alvorlig syke. En rekke mindre studier peker i retning av at vitamin D reduserer symptomer og øker overlevelse ved Covid-19, sa Haug.

Espen Haug er professor i finans
Professor Haug finner at anbefalt dosering for vitamin D trolig er for lav.

– Hvordan vurderes denne dokumentasjonen i relasjon til anbefalt dosering av vitamin D?

Linda Granlund i Helsedirektoratet:
– Det vises til en artikkel av Veugelers og Ekwaru (2014). Artikkelen konkluderer med at det er en statistisk feil i beregningen av de amerikanske anbefalingene for D-vitamin som kom i 2011. I utarbeidelsen av de amerikanske anbefalingene for D-vitamin, er det imidlertid lagt vekt på en lang rekke ulike studier som har sett på sammenhengen mellom vitamin D-inntak og 25(OH)D i blod. Det er altså ikke slik at de amerikanske anbefalingene hovedsakelig eller alene er basert på figurene med snitt-verdier fra 10 ulike studier.

Frarådes at D-vitamintilskudd anbefales eller tilbys for å forebygge eller behandle COVID-19 

-Annonse-

– De norske anbefalingene (Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, 2014) bygger på nordiske ernæringsanbefalinger (Nordic Nutrition Recommendations, NNR, 2012). Disse ble ferdigstilt i 2013. NNR 2012 tok utgangspunkt i en systematisk kunnskapsoppsummering (Lamberg-Allardt et al 2013), der det samlede kunnskapsgrunnlaget ble nøye gjennomgått av ledende nordiske forskere på området.

Video med biolog Iver Mysterud: –Mitt nyttårsbudskap er: Ta vitamin D!

Tok hensyn til statistiske feil

– Den refererte “statistiske feiltolkningen” var kjent for de nordiske forskerne, og dette ble hensyntatt. Det er altså en selvstendig vurdering av det samlede kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for de nordiske og norske anbefalingene. En eventuell statistisk feil i deler av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for de amerikanske anbefalingene, har derfor ikke hatt noen innvirkning på de norske anbefalingene.

Råd under revisjon

– Vi har høy tillit til at de nordiske og de norske rådene er riktige ut fra gjeldende kunnskapsgrunnlag. De nordiske ernæringsanbefalingene er under revisjon og nye anbefalinger vil bli publisert i 2022. De norske anbefalingene vil da bli vurdert og eventuelt endret i tråd med nye nordiske anbefalinger.

Hvordan vurderes oppropet fra 197 fagfolk som nå krever endret anbefaling for vitamin D?

– I Norge anbefales 10 mikrogram D-vitamin per dag for barn og voksne. For eldre over 75 år anbefales 20 mikrogram per dag. Inntak av denne størrelsesorden (10-20 mikrogram per dag) angis i NNR 2012 som tilstrekkelig til å opprettholde en serumkonsentrasjon på 50 nmol/L, hvilket vurderes å være et ønskelig nivå, i størstedelen av befolkningen gjennom vinteren.

– Høye doser toksisk

– Høye doser av D-vitamin er toksisk og kan føre til hyperkalsemi, forkalkninger i nyrene og nyresvikt. For voksne og barn over 11 år, er den øvre grensen for trygt inntak satt til 100 mikrogram per dag. For barn 1-10 år er øvre grense for inntak satt til 50 mikrogram per dag.

Vi støtter vi ikke oppropet, der det tas til orde for at anbefalt inntak bør ligge på 100 mikrogram D-vitamin eller mer per dag.

– På bakgrunn av vurderingene gjort i forbindelse med utarbeidelsen av de nordiske ernæringsanbefalingene, støtter vi ikke oppropet som det vises til, der det tas til orde for at anbefalt inntak bør ligge på 100 mikrogram D-vitamin eller mer per dag. Et slikt inntak vil øke risiko for uheldige effekter av høye doser av D-vitamin i sårbare individer.

– Norske helsemyndigheter følger rådene fra Verdens helseorganisasjon når det gjelder COVID-19. Verdens helseorganisasjon anbefaler ikke tilskudd av vitaminer eller mineraler for forebygging eller behandling av COVID-19. Det gjelder også for D-vitamin. Se vedlegg 1. for svar fra Verdens helseorganisasjon på spørsmål om D-vitamin og COVID-19:

I tillegg til Verdens helseorganisasjon, lener norske helsemyndigheter seg på NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i Storbritannia. NICE publiserte 17.12.2020 en retningslinje i samarbeid med The Scientific Advisory Committee on Nutrition and Public Health England: COVID-19 rapid guideline: vitamin D. Det anbefales i retningslinjen at

 • voksne og barn over fire år tar et tilskudd med 10 mikrogram D-vitamin mellom oktober og mars
 • eller hele året hvis de får lite sollys
 • barn under fire år anbefales 10 mikrogram D-vitamin hele året
 • frarådes at D-vitamintilskudd anbefales eller tilbys for å forebygge eller behandle COVID-19 

Internasjonale fagfolk peker altså på summen av dokumentasjon som tilsier at en straks bør endre anbefalingen for vitamin D til befolkningen. Vurderer nå norske myndigheter dette?

Granlund:
– Verdens ledende fagmiljøer på området (Verdens helseorganisasjon og NICE) vurderer at det per i dag ikke er grunnlag for å anbefale tilskudd av høye doser av D-vitamin for å forebygge og eller behandle COVID-19, eller endre anbefalingene med hensyn til D-vitamin. Norske helsemyndigheter forholder seg til dette, men vi følger samtidig med på forskningen som gjøres på området. Rådene vil bli endret dersom kunnskapsgrunnlaget skulle tilsi det.

Referanser fra grunnlaget for dagens anbefalinger

Can micronutrient (vitamin and mineral) supplements prevent COVID-19 in healthy individuals or cure it in those with COVID-19-disease?
FACT: Vitamin and mineral supplements cannot cure COVID-19

Referanser som underbygger økt dosering av vitamin D

I dette skrivet fra november 2020 kritiserer Haug og medforfatterne beslutningstakerne for å ikke vurdere dette i anbefalingene av dosering for vitamin D.
En statistisk feil, oppdaget i 2014, støtter anmodningen om å øke anbefalingen for dosering av vitamin D.
Fra januar 2021 har britiske myndigheter gitt vitamin D til de mest utsatte gruppene. Men ifølge politiker David Davis i «mye lavere doser enn det man trolig trenger.»
Vitamin D som motstand mot virus, to nye, irske studier. I en av dem, publisert i Irish Medical Journal, oppfordrer forfatterne at koronapasienter, sykehjemsbeboere og eldre snarest får vitamin D-tilskudd. Videre antyder studiene at vitamin D-tilskudd, særlig hos helsepersonell, kan begrense infeksjon og flate Covid-19-kurven.
Rapport fra Irish Longitudinal Study on Aging (TILDA), anbefaler tilskudd av D-vitamin til alle over 50 år.

Les mer fra hemali

Covid og vitamin D: – Transtudien viser myndighetenes svikt.
Forskere bak Transtudien: – Ikke dokumentert effekt av vitamin D ved korona
Vitamin D mot virus.
Lege: Lavt kolesterolnivå forverrer Covid-19 og andre virussykdommer.
Lege: – Dette ville jeg gjort om jeg fikk Covid-19.
Derfor bør du nyte solen.

Vitamin D

 • Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling), og opptas i tarmen fra vitamin D-holdig mat eller kosttilskudd.
 • Mangel på vitamin D kan hos barn medføre rakitt (engelsk syke) og hos voksne osteomalasi, karakterisert ved for lavt innhold av kalsium i skjelettet, skjelettsmerter og svak muskulatur, særlig i bekkenpartiet.
 • Det skilles mellom lett, moderat og uttalt vitamin D-mangel. I de senere år er man blitt oppmerksom på at lett vitamin D-mangel forekommer hyppig, spesielt blant eldre og sykehjemspasienter.
 • Lett vitamin D-mangel medfører økt risiko for beinskjørhet og beinbrudd.
 • Vitamin D-mangel var svært utbredt i den vestlige verden omkring 1900-tallet.
 • Personer med mørk/svart hud som flytter fra solrike land til områder med mindre sol, er en utsatt gruppe.
 • I Norge er det påvist høy forekomst av vitamin D-mangel, spesielt hos mørkhudede kvinner i Oslo. Tilsvarende er funnet i en rekke europeiske land.
  (Kilde: Norsk helseinformatikk. NHI)– Annonse –

– Annonse –