Søk
Close this search box.

Ja eller nei til vaksinering? Hvorfor? Vi spurte fagfolk.

nært av sprøyte horisontalt, gul bakgrunn

Har du vaksinert deg? Hvorfor? Hvorfor ikke? Frontene er steile, men solide argumenter finnes på begge sider.

Bildet er tatt av HeungSoon fra Pixabay

hemali søkte argumenter for og imot, og spurte en rekke fagfolk og andre om deres syn på vaksinering. Vi sendte disse spørsmålene til et balansert utvalg – fra medisinere til journalister – mennesker med meningers mot:

  • Har du/skal du vaksinere deg?
  • Om ja, hvorfor?
  • Om nei, hvorfor?
  • Om tilhenger av vaksinering, hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
  • Om du ikke er tilhenger av vaksinering, hva betrakter du som det beste argumentet FOR vaksinering?

Halvor Næss (64), overlege Haukeland universitetssykehus:


– Jeg er vaksinert.
– Viktigste grunn er at jeg har barn og barnebarn i Danmark og det er svært viktig for min kone og meg å besøke dem.
Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– Det kommer stadig ny informasjon, men for sårbare (gamle og personer i risikogruppe) vil jeg anbefale vaksinering. For yngre vil jeg fraråde vaksinering da Covid er en harmløs sykdom for yngre (under 60 år) og vaksinen innebærer kanskje en større risiko enn Covid. Dette er en nytte kostnad vurdering som alle må gjøre med best mulig informasjon på frivillig grunnlag. Det største problemet er at mulige langtidsbivirkninger ikke er kjent.

-Annonse-

Les lengre intervju med Næss: – Det trengs sterke ord for å beskrive det myndighetene nå gjør med samfunnet.

Sissel Halmøy (65), sivilingeniør, senior rådgiver Folkets Strålevern

– Jeg skal ikke vaksinere meg.
– Dette er en hastegodkjent vaksine, ikke ferdig med fase-3 utprøving. Det er svært mange høyt kompetente mennesker som advarer mot disse «vaksinene», folk som ikke tjener penger på dem – jeg velger å stole på det de forteller. Min kunnskap innen et annet felt (elektromagnetisk stråling) har lært meg mye om makt, penger og korrupsjon.  Å følge pengene er et godt råd. Tiltakene henger ikke på greip – det er ingen logikk i det som skjer. Det er temmelig åpenbart, at det er snakk om å få til mer overvåkning og kontroll.
– Hva betrakter du som det beste argumentet FOR vaksinering?
– Jeg ser ingen fordel med vaksinering, bortsett fra at mange tror at det er en løsning på «pandemien». Men det er det jo heller ikke.

Dag Viljen Poleszynski, (74) cand. scient, ernæringsfysiolog, redaktør av Helsemagasinet VOF

– Jeg verken har vaksinert meg, eller skal.
– Jeg er godt beskyttet fordi jeg lever ketogent, inntar vitamin C og alle andre næringsstoffer som kreves for god immunitet og bruker H2O2-spray ved eventuell smitt. Dessuten ferdes jeg sjelden på steder hvor smitte forekommer. Blant annet jobber jeg på hjemmekontor.
(Les om ketogen kost her.)
Hva betrakter du som det beste argumentet FOR vaksinering?
– For enkelte er det påkrevd i jobbsammenheng, og noen er utsatt for så sterkt sosialt press at det kan være enklere å la seg vaksinere enn å bli mobbet. Dessuten kan manglende vaksinering gjøre reiser mer komplisert. Hvis man velger å vaksinere seg, kan man forebygge bivirkninger ved tiltak nevnte ovenfor, særlig ved å ta gramdoser vitamin C daglig.

Poleszynski: – Dette gjør jeg for å unngå virus!

Stig S. Frøland (80) professor, dr.med.

– Jeg har vaksinert meg. Både for å beskytte meg selv og for å bidra til å reduserte virusspredningen i samfunnet.
– Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– RNA-vaksinene (bl.a. Pfizer- og Moderna) er basert på et helt nytt prinsipp og man har ikke erfaring med dem over lengre tid med henblikk på evt. sjeldne eller sent oppståtte bivirkninger. Når det gjelder Aztra-Zeneca- og Johnson-vaksinene, vet vi allerede at sjeldne, men alvorlige bivirkninger forekommer. Jeg har derfor forståelse for at man ikke ønsker å ta disse sistnevnte vaksinene.

Terje Toftenes (70), “kreftoverlever”, dokumentarist og forfatter

– Jeg er fullvaksinert med Pfizer.
– Jeg føler et samfunnsansvar og tror at det er tryggere. Føler meg friere som vaksinert, selv om jeg er usikker på den reelle effekten. Men hvis det virker, så håper jeg vaksinemotstanderne sender oss vaksinerte (vi som tør ta risken) en vennlig tanke, for at vi bidrar til å redusere sannsynligheten for at de blir smittet. Min sykepleierdatter kan fortelle hvordan covid-pasienter har det i respirator. Den opplevelsen vil jeg helst slippe.
– Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– Usikkerhet rundt bivirkninger, fordi tiden til studier har vært kort. Men med tanke på alt det andre rare vi frivillig putter inn i kroppen gjennom et langt liv, og som har godt dokumenterte langsiktige bivirkninger som kreft og andre alvorlige kroniske lidelser, så tror jeg denne vaksinen langt fra er det verste. 

Terje Toftenes: – Nei, kreft skyldes ikke “genfeil og uflaks!”

Øyvind Torp (44), fastlege, forfatter av blant annet «Selvforsvar mot kreft, ti grep du selv kan ta.»

– Jeg er fullvaksinert, som alle på legekontoret vårt.
– For meg personlig er det ren matematikk; risikoen for alvorlig forløp ved Covid 19-infeksjon er sannsynligvis langt høyere enn risikoen for alvorlige bivirkninger av vaksinen. For min rolle som lege er det viktig for meg  å gå foran som et godt eksempel og vise samfunnsansvar ved at jeg tar vaksinen selv, og for å minimere risikoen for at jeg som lege blir smittet og overfører smitten til pasientene mine.
– Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– Jeg mener at det er rimelig åpenbart at eldre mennesker og pasienter i risikogruppen har nytte av vaksinen ved å redusere sjansen for død og alvorlig sykdom med senkomplikasjoner. Denne nytten er ikke like åpenbar hos et ungt, friskt menneske som sannsynligvis ville kunne gjennomgå et mildt forløp av sykdommen. I slike tilfeller er det vanskeligere å argumentere for vaksine fordi nytteverdien er liten og en eventuell alvorlig vaksinebivirkning (selv om den er sjelden) vil kunne føre til store negative konsekvenser. Likevel heller jeg til at det er riktig å gi hele den voksne befolkningen vaksine slik at vi kan nå flokkimmunitet. Flokkimmunitet gjennom vaksinasjonsprogrammet vil for befolkningen totalt sett spare flest liv og hindre mest mulig senkomplikasjoner av sykdommen.

Øyvind: – Da jeg fikk livstruende kreft, hadde jeg ikke tid til å vente på “mer forskning”.

Nicholas Wilkinson (33), Helsepolitisk talsperson i SV, stortingsrepresentant for Akershus SV

– Jeg er fullvaksinert siden jeg er i en sårbar gruppe.
– Jeg har venner som har dårlig immunforsvar. Når jeg er fullvaksinert kan jeg ikke smitte dem. Jeg er stolt at jeg hjelper de andre sårbare gruppene for at de ikke blir smittet av meg. Det er vondt å være syk, og hvis du er uheldig kan sykdommen tar livet av deg eller at du får langtidsvirkninger som lungeproblemer.
– Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– Forskningen og produksjonen av de nye vaksinene har gått fort. Noen er redde for det. Norge er veldig forsiktig og har tatt ut noen av vaksinene ut av vaksineringsprosjektet. Vi ser veldig nøye på utviklingen. Vaksinene vi har i programmet er trygge. Vaksinering skal ikke være obligatorisk, som er viktig, men jeg ber de som ikke er allergiske mot vaksiner å ta det.

Anna Kathrine Ljøgodt (60) lege, master i ernæringsmedisin

– Jeg har vaksinert meg.
– Som helsepersonell med kontakt ned pasienter i risikogrupper for alvorlig infeksjon ble valget enkelt. De nye mutasjonen smitter svært lett og en kan være bærer av viruset uten å vite om det. Å være vaksinert gjør også at smittevernrutiner kan bli mindre strenge.
– Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– For enhver vaksine må nytte versus risiko avveies. Jeg synes norske helsemyndigheter har gjort en god vurdering når det gjelder vaksiner mot Covid 19. Vektor-vaksinene er stoppet i Norge, selv om de brukes i endel andre land, nettopp fordi nytte versus risiko vurderingen tilsa det. Når det gjelder mRNA vaksinene, er nytten større enn risikoen for den voksne delen av befolkningen ved at færre får alvorlig forløp av Covid 19 og færre dør. Det blir likevel opp til den enkelte å velge å ta vaksinen eller ikke og helsevesenets oppgave å gi råd om hvem som ikke bør vaksineres. Det kan derfor være at det i enkelttilfeller kan være det beste valget å ikke vaksinere.

Erik Hexeberg (63), lege, spesialist i indremedisin.

– Jeg har tatt første dose Pfizer, og skal ha andre dose slutten av juni.
– Fordi hoveddelen av befolkningen blir vaksinert og jeg vurderer det som at de vaksinerte kan bære smitte, men selv i mindre grad bli syke. Det betyr at de vaksinerte kan bære nye og mer dødelige mutanter og jeg har ikke da lyst til ikke å ha tatt vaksine. Jeg tror det kan være risikosport å være vaksinemotstander.

Hva betrakter du som det beste argumentet MOT vaksinering?
– At vaksinene er utviklet i hurtigtogsfart og har begrenset dokumentasjon. Særlig er langtidseffektene mangelvare. Men det blir en avveining av risiko. Og jo yngre man er og jo bedre man passer på å ta vitaminer og mineraler, jo mer kan det vippe i fordel av ikke å vaksinere seg. Og har man dårlig erfaring fra tidligere vaksiner, kan det være vektige grunner.

Niels Chr. Geelmuyden (60), vitenskapsjournalist og forfatter

– Jeg takket nei til vaksinen tidlig i april.
– Jeg er sikker på at det finnes viktige legemidler og vaksiner. Covid-19 er åpenbart en alvorlig sykdomstilstand, men heldigvis bare for en nokså liten del av de smittede. I Norge er nå 127 163 personer blitt smittet, hvorav 784 har mistet livet. Gjennomsnittsalderen på de døde var i april 2021 84 år. I tillegg til høy alder ser det ut til å være enighet om at overvekt/fedme er en sentral risikofaktor. Hele 80 prosent av dem som er blitt innlagt ved intensivavdelinger, har hatt overvekt/fedme. Som følge av at jeg nettopp har fylt 60 og har en kroppsmasseindeks i underkant av anbefalt nivå, har disse funnene til en viss grad virket beroligende på meg. De personene som er blitt alvorlig syke eller har mistet livet av Covid-19, har i henhold til foreliggende forskning også det til felles at de har hatt et uvanlig lavt nivå av vitaminene D, K og C, samt et lavt nivå av sink. Gjennom alle pandemiens måneder har jeg derfor vært påpasselig med å innta tilstrekkelige mengder av disse vitaminene og dette mineralet. Allerede i fjor høst var sammenhengen mellom vitaminmangel og alvorlig covid-sykdom påvist i mer enn 40 studier.

– Medvirkende til min avgjørelse er det også at jeg utviklet dyp mistillit til legemiddelindustrien og kontrollmyndighetene på legemiddelområdet under mitt langvarige arbeid med den samfunnskritiske og kritikerroste faktaboken Pillebefinnende, som jeg utga i 2017. I boken blir det blant annet dokumentert at mellom 90 og 95 prosent av alle bivirkninger og dødsfall forbundet med legemiddelbruk aldri blir rapportert. Hvis det samme har gyldighet for bivirkninger og dødsfall forbundet med de vaksinene som brukes mot Covid-19, må man altså 10- eller 20-doble mengden av dødsfall, bivirkninger og alvorlige bivirkninger i de ukentlige bivirkningsrapportene fra Statens Legemiddelverk. Ettersom antall dødsfall i rapporten fra første juni var 172 og antallet alvorlige bivirkninger var 1114, bringer det oss i så fall i den ulykkelige situasjon at vaksineringen gjennom seks måneder kan ha forårsaket langt flere dødsfall og alvorlige helseskader enn Covid-19 forårsaket gjennom 16 måneder. Spesielt alvorlig er det at de fleste alvorlige bivirkninger forbundet med den forrige massevaksineringen i 2009, så som narkolepsi og ME, først ble rapportert gjennomsnittlig åtte måneder etter vaksinasjonen. Urovekkende har det for min del også vært at forsøkene som ligger til grunn for den betingede markedsføringsautorisasjonen som skulle gjøre massevaksineringen mulig ved juletider, ser ut til å ha vært gjenstand for omfattende manipulasjon. I British Medical Journal (BMJ) kunne man allerede fjerde januar i år lese at 20 ganger flere mistenkte enn bekreftede tilfeller av Covid-19 var lagt inn i forsøket, trolig i den hensikt å få vaksinens effekt til å fremstå som høyest mulig. Ettersom så mye som 3410 falske negative PCR-tester kan ha inngått i forsøket, fastslo seniorredaktør Peter Doshi i BMJ at effekten av Pfizer vaksinen kan være så lav som mellom 19 og 29 prosent. Minstekravet for å få godkjent en vaksine er at 50 prosent av de vaksinerte ikke utvikler sykdommen.

– Mitt siste argument for å takke nei var at ingen vaksiner mot Covid-19 er blitt godkjent av FDA eller noe annet legemiddelverk. Pfizer vurdere å søke om godkjennelse nå i juni, kunna man lese i British Medical Journal den attende mai. I et land hvor hverken medier eller myndigheter gir befolkningen relevant informasjon, blir det pussig nok regnet som en moralsk betenkelig handling å takke nei til en vaksine som foreløpig ikke er blitt godkjent av noen legemiddelmyndighet. Jeg kan umulig lastes for at en samlet offentlighet støtter opp under medisinske eksperimenter med flere hundre millioner mennesker. For min del valgte jeg å altså fra deltagelse i eksperimentet, men jeg tar samtidig alle smittevernmessige hensyn i min hverdag, i tillegg til vitaminene D, K, C og sink, hovedsakelig på naturlig måte gjennom kostholdet. I tillegg er jeg opptatt av å holde meg i form, blant annet ved å padle og/eller gå minst 50 kilometer hver uke. Et siste argument er det naturligvis også at vaksinen vil kunne ha nedsatt eller manglende effekt mot nye mutasjoner av viruset. Noe flere av vaksinene allerede har vist seg å ha.

– Hva betrakter du som det beste argumentet FOR vaksinering?

– Utvilsomt at man dermed raskere vil kunne komme tilbake til en normal hverdag og leve som vi gjorde før pandemien. Mange savner å kunne reise, gå på kino, være på fest. Ettersom både WHO og FN har fastslått at tre fjerdeler av alle pandemiske virus har sitt opphav i menneskers konsum av kjøtt, behandlingen av dyr innenfor industriell kjøttproduksjon og tap av ville dyrs habitater, som hovedsakelig forsvinner på grunn av fôrproduksjon til husdyr i fangenskap, opplever jeg det som nedslående at nesten alle vil tilbake til den pandemiefremkallende vanlige hverdagen. Selv helseminister Høie har sagt at den neste pandemien vil komme snart. Jeg er redd for at vaksineringen blir en sovepute som hindrer oss fra å gjennomfør de grepene som kunne forebygget og beskyttet oss alle mot den neste pandemien. Den blir kanskje ikke like mild og medgjørlig som Covid-19 har vært for mer enn 99 prosent av de smittede.

Les et lenger intervju med Geelmuyden her.

Les mer fra hemali

Forlegger Øyvind Hagen: – Ytringsrommet er lik null, og media sover.
Lege: – Nei, vaksinenes trygghet og effekt er ikke godt dokumentert.
hemali Mening: Vennskap og demokrati i koronaens tid.

– Annonse –

– Annonse –