Søk
Close this search box.

Nobelprisen i medisin: Politisk motivert støtte til mRNA -vaksinen?

tegning av en middeldrende kvinne og mann i portrett

Katalin Karikó og Drew Weissman er årets nobelprisvinnere i fysiologi eller medisin. Begrunnelsen for tildelingen er at prisvinnerne «banet veien for utvikling av effektive mRNA-vaksiner mot covid-19».

Av Halvor Næss og Jan Raa
Halvor Næss er overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.
Jan Raa var professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø 1972–1987. Han har vært leder for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt (nå NIFES) i Bergen, forskningsdirektør ved Fiskeriforskning i Tromsø (nå NOFIMA), professor II i marin biokjemi og forskningsdirektør i det børsnoterte selskapet Biotec Pharmacon ASA.
Kronikken ble først publisert i Helsemagasinet.


Ideen bak mRNA-vaksinene er ikke ny; svært mange forskere har arbeidet med den i mange tiår. Utviklingen har gått tregt fordi injeksjon av virus-mRNA forårsaker akutt giftige betennelsesreaksjoner.

Virus-mRNA er nemlig et fremmedstoff som utløser kraftige motreaksjoner i kroppens immunsystem. Prisvinnerne bidro til å redusere dette problemet da de lagde et modifisert virus-mRNA ved å skifte ut uridin, én av de fire basene i mRNA-tråden, med pseudouridin.

Virus-mRNA modifisert på denne måten har lav akutt giftighet og er mer stabilt enn originalt virus-mRNA. Modifiseringen fører ikke til at den genetiske oppskriften for produksjon av virusets piggproteín går tapt. Modifiseringen har ifølge Nobelkomiteens begrunnelse banet veien for utvikling av mRNA-vaksinene mot covid-19.

-Annonse-

Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin har utvilsomt bidratt til å legitimere mRNA-vaksinen og gitt uvurderlig støtte til myndighetenes covid-19-håndtering i vestlige land.

mRNA er en form for genterapi

Når en vaksine med den genetiske oppskriften (mRNA) på piggproteinet blir injisert i kroppen, begynner våre egne celler å lage virusets piggprotein på «instruks» fra mRNA. Immunsystemet reagerer på piggproteinet som et fremmedstoff, selv om kroppen selv lager det, og begynner å lage antistoff mot det. 

Tradisjonelle vaksiner består av døde eller svekkede patogene mikroorganismer som immunsystemet «oppfatter» som infeksjon og som derfor mobiliserer infeksjonsforsvaret på naturlig måte. mRNA-vaksinene virker ikke på den måten. De er en form for genterapi. Vi bruker likevel betegnelsen vaksine om injisert mRNA. 

Komiteens begrunnelse

Nobelkomiteen begrunner prisutdelingen slik:1 «Vaksinene har reddet millioner av liv og forhindret alvorlig sykdom hos mange flere, slik at samfunn kan åpne og gå tilbake til normale forhold.»

Denne påstanden er ikke bare tvilsom, den er svært kontroversiell. Den baserer seg på datamodeller som har sammenliknet beregnet antall døde av covid-19 uten vaksine med faktisk antall covid-19-døde i bestemte tidsperioder.

Slike datamodeller er sterkt misvisende og kan ikke brukes for beregning av antall menneskeliv som kan ha vært reddet av vaksinen. Med basis i en slik modell spådde for eksempel Imperial College i London at 90 000 svensker ville komme til å dø av covid-19 dersom landet ikke stengte ned våren 2020.2 

Sverige stengte ikke ned, og det offisielle dødstallet på grunn av covid-19 ble 6 000. Påstanden om at vaksinene har bidratt til å åpne landene igjen framstår som særlig pussig sett i lys av at Nobelprisen utdeles i Sverige, som ikke stengte ned. 

Politisk fortelling om at mRNA har reddet millioner av liv

Nobelkomiteens påstand om at mRNA-vaksinene er trygge og effektive og har reddet millioner av liv, er i tråd med det som er blitt den politisk korrekte fortellingen om disse vaksinene. Den er blitt skapt av ensidig og feilaktig omtale i media og av myndighetene i vestlige land, kombinert med sensur av medisinske fakta som ikke stemmer med fortellingen.

Årets nobelpris legitimerer propagandaen for mRNA-vaksinering, og vi mistenker tildelingen for å være politisk motivert. Det er i så fall ikke noe nytt i nobelprisenes historie.

Da mRNA-vaksinene ble tatt i bruk verden over, hadde man begrenset kunnskap om hvor sikre og effektive de var. Etter massevaksinering i noen år tyder mye på at vaksinene verken er trygge eller effektive.

Det mest skandaløse er at det ble gitt tillatelse til å vaksinere flertallet av verdens befolkning uten at man visste noe som helst om eventuelle langtidsbivirkninger. Legemiddelindustrien ble fritatt for ansvar for eventuelle vaksineskader, en ordning som trer i kraft dersom det ikke finnes andre måter å beskytte folk på.

Hvorfor har helsemyndighetene kjempet hardt sammen med vaksineprodusentene mot bruken av de antivirale medikamentene ivermektin og hydroksyklorokin?

Intet er så økonomisk lukrativt for legemiddelindustrien som en vaksine betalt av skattepenger og som med myndighetene velsignelse kan tvinges på hele verdens befolkning. Uten at industrien må stå til ansvar for eventuelle skader. 

Ett problem er at de fleste effekt- og bivirkningsstudier er observasjonsstudier. Tolkningen av disse er vanskelig.

Myokarditt som bivirkning

Mye tyder på at vaksinene har bivirkninger langt utover det akseptable i forhold til hvor alvorlig covid-19 er. Det er velkjent at vaksinen er assosiert med myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) særlig hos yngre.3 

Påstanden om at risikoen for denne hjertesykdommen er liten, imøtegås i en nylig publisert studie som åpner for at dette kan være en vanlig bivirkning.4 Denne studien inkluderte 303 ikke-vaksinerte og 700 vaksinerte asymptomatiske personer som ble undersøkt med PET/CT.

Undersøkelsen viste tegn til hjertemuskelskade hos de vaksinerte uavhengig av kjønn og alder og varte inntil 180 dager etter vaksineringen, og senere undersøkelser ble ikke gjort. Denne og andre studier viser at vaksinen kan gi langtidsbivirkninger, og at bivirkningene kan oppstå i organer langt fra innstikkstedet i overarmen.

I den første tiden etter utrullingen av vaksinene ble det hevdet at dette ikke var mulig. Dersom dette skjer i eggceller eller sædceller, kan konsekvensen være at barn fødes med arvestoff som skriver seg fra en mRNA-vaksine.

Uakseptabelt høye nivåer av DNA i vaksinene

Det har kommet fram at noen vaksinepartier inneholdt uakseptabelt høye nivåer av DNA som skriver seg fra plasmidene i bakteriene som brukes til masseproduksjon av mRNA. Plasmid-DNA har i seg selv giftvirkninger, men det er mest grunn til å frykte at det blir innlemmet i kroppens cellekjerne-DNA og fører til endringer i arvestoffet.

Dersom dette skjer i eggceller eller sædceller, kan konsekvensen være at barn fødes med arvestoff som skriver seg fra en mRNA-vaksine. Plasmidet inneholder ikke bare DNA, som er koden for mRNA, men også DNA-fragmenter som fungerer som «på- og av»-knapper for avlesning av gener.

Inkorporert i vårt eget DNA kan disse DNA-bitene føre til forstyrret kontroll av genaktiviteten i kroppen. Konsekvensene er uforutsigbare. Risiko knyttet til plasmid-DNA i mRNA-vaksinene er nylig blitt presentert for senatet i USA i en høring med førsteamanuensis i biokjemi og molekylærbiolog Phillip Buckhaults fra Universitetet i Georgia.5 

Opplysningene er svært foruroligende. 

Plasmid

  • Et plasmid er en ringformet DNA-tråd som formerer seg inne i bakterieceller. Plasmidet har plass til bare noen få gener.
  • Disse kan skiftes ut etter ønske ved hjelp av bioteknologiske metoder. Plasmidet som brukes til produksjon av mRNA-vaksiner, har fått satt inn en DNA-bit som kan kopieres i form av mRNA som koder for covid-19-virusets piggprotein.
  • Dette plasmidet er deretter blitt satt i en bakterie som er dyrket opp i store volumer og som derved også produserer store mengder av plasmidet.
  • DNA i dette plasmidet brukes som oppskrift for bioteknologisk produksjon av mRNA til bruk i vaksinene.


Legemiddelverket bekrefter funn av DNA i mRNA-vaksinene.Det er kanskje urettferdig å gjøre årets nobelprisvinnere ansvarlige for at vaksineprodusentene har slurvet med kvalitetskontrollen og framstilt mRNA-vaksiner med rester av plasmid-DNA. Likevel knytter det seg betenkeligheter til injisert mRNA som genteknologisk vaksinekonsept. Blant annet fordi injisert mRNA blir værende i kroppen mye lengre tid enn først antatt, at piggproteinet er giftig og blir dannet i alle kroppens organer.

En dansk studie viser at risikoen for vaksinebivirkninger avhenger av produksjonspartiet.6 Forskerne fant at forekomst og alvorlighetsgrad av bivirkninger varierte svært med hvilket vaksineparti som ble brukt. Noen partier var nesten uten bivirkninger, mens andre viste seg å gi hyppige bivirkninger.

Det er grunn til å merke seg at Pfizer brukte en annen produksjonsprosess for de vaksinene som ble benyttet i egne studier, enn den prosessen som ble brukt til masseproduksjon av vaksinen.7

Det er svært bemerkelsesverdig at ikke media har omtalt at overdødeligheten i EU har vært høyest i land med høyest andel vaksinerte.

Bidro mRNA vaksinene til overdødelighet?

Den alvorligste innvendingen mot vaksinene er mistanken om at de bidro til den store overdødeligheten som har vært registrert i vestlige land det siste halvannet året, sammenliknet med årene før pandemien. Den aldersjusterte overdødeligheten i Norge var i 2022 på 13,7 prosent, hvorav omtrent halvparten ifølge Folkehelseinstituttet skyldtes covid-19.8 

En rekke studier taler for at vaksinene kan være en viktigere årsak. Et eksempel er studien til Jarle Aarstad, professor ved Mohn-senteret i Bergen. Han fant en klar sammenheng mellom andelen vaksinerte i 31 europeiske land i 2021 og overdødeligheten i disse landene i 2022, etter å ha korrigert for alternative forklaringer.9 

I en oppdatert studie viser han at vaksinene var assosiert med redusert dødelighet fra januar til mars i 2022, men at booster-vaksiner de neste 14 månedene var assosiert med økt dødelighet.10 

Observasjonsstudier

Ett problem er at de fleste effekt- og bivirkningsstudier er observasjonsstudier. Tolkningen av disse er vanskelig. Vaksinerte og uvaksinerte er forskjellige på mange måter, og det kan ha betydning for både effekt og bivirkninger.

Observasjonsstudier prøver å korrigere for disse forskjellene, men feilkildene er mange. Det er lett å overse viktige faktorer som influerer på studieresultatene. Derfor er såkalte randomiserte, kontrollerte studier (RCT) regnet for å være «gullstandarden» for vurdering av effekt og bivirkninger ved nye behandlinger. 

Godkjenningen av vaksinene var basert på RCT-studier som ble gjennomført i regi av Moderna og Pfizer. Studiene ble avsluttet etter kort tid og sier derfor ingenting om langtidsbivirkninger. Det har imidlertid nylig framkommet informasjon om hvordan det har gått med disse forsøkspersonene.

Det viser seg at 24 personer døde i vaksinegruppen og 19 i kontrollgruppen noen måneder etter at Moderna-studien var avsluttet.11 En oppdatering fra Pfizerstudien i august 2021 viser 21 døde i vaksinegruppen og 17 i kontrollgruppen.12 Ingen av disse forskjellene er statistisk signifikante, men tillater likevel visse refleksjoner.

Faktiske tall viser at vaksinene kan ha ført til en overdødelighet på 25 prosent.

Dersom dødeligheten blant uvaksinerte i en befolkning representerer den naturlige dødeligheten, vil forskjellen mellom vaksinerte og uvaksinerte være et uttrykk for over-/underdødeligheten på grunn av vaksinene. Faktiske tall viser at vaksinene kan ha ført til en overdødelighet på 25 prosent. Det betyr i så fall at flere tusen nordmenn kan være døde på grunn av vaksinene.

Dette er et tall basert på to RCT-studier, og selv om forskjellen i dødelighet ikke er statistisk signifikant, burde den tenne en varsellampe. Uansett statistisk signifikans, samsvarer tallene dårlig med Nobelkomiteens påstand om at mRNA-vaksinen har reddet millioner av liv.

Medienes unnfallenhet

Det er svært bemerkelsesverdig at ikke media har omtalt at overdødeligheten i EU har vært høyest i land med høyest andel vaksinerte. I Storbritannia har parlamentsmedlemmet Andrew Bridgen gjentatte ganger forsøkt å samle nasjonalforsamlingen til en debatt om hva som kan være årsaken. Det ble endelig åpnet for debatt 20. oktober 2023, men nesten alle de øvrige parlamentsmedlemmene saboterte og uteble fra møtet.

Heller ikke norske myndigheter har vært villige til å gi en forklaring på fenomenet, og mediene har forholdt seg tause. Hva er det myndighetene ikke vil ha offentlig oppmerksomhet om?

Mange vegrer seg for nye doser

Usikkerheten rundt vaksinene er nå så godt kjent i befolkningen at mange vegrer seg for nye doser. En utilsiktet konsekvens av den hensynsløse utrullingen av mRNA-vaksinene, er at mange nå er blitt skeptisk til vaksiner i sin alminnelighet, noe som kanskje vil vise seg å være en fordel.

For de av oss som uten refleksjon har akseptert vaksinasjonsprogrammene for barn, åpenbarer det seg en rekke overraskelser13 når myndighetenes pandemihåndtering har gjort oss mer kritiske til hvordan vaksineforskningen har vært drevet gjennom tidene.

Vi har vanskelig for å tro at Nobelkomiteen på det tidspunktet beslutningen ble tatt om årets Nobelpris i fysiologi eller medisin, ikke var kjent med at mRNA-vaksinen neppe er så sikker og effektiv som myndighetene, vaksineprodusentene og media har fortalt.

Har komiteen valgt å se bort fra undersøkelser som viser at mRNA-vaksinen neppe har reddet millioner av liv og heller ikke har vært avgjørende for at samfunnet kunne åpne opp igjen etter covid-19-nedstengningen? 

Konklusjoner

Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin har utvilsomt bidratt til å legitimere mRNA-vaksinen og gitt uvurderlig støtte til myndighetenes covid-19-håndtering i vestlige land. Det er likevel vanskelig å forstå at Nobelkomiteen ikke ventet noen år med prisutdelingen, i hvert fall inntil den hadde sikre data å forholde seg til.

Når komiteen har hatt slikt hastverk, tyder det på at prisen er politisk motivert.

Dersom det skulle vise seg at begrunnelsen for tildelingen ikke samsvarer med erfaringene etter noen år fra den globale mRNA-vaksineringen, vil det skade Nobelkomiteens omdømme.

I tillegg vil prisen kanskje også være til skade for de to dyktige forskerne som får årets Nobelpris i fysiologi eller medisin.


Kilder:

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2023/press-release/
2 Magness PW. The failure of Imperial College modeling is far worse than we knew. Aier.org 22.4.2021. https://www.aier.org/article/the-failure-of-imperial-college-modeling-is-far-worse-than-we-knew/
3 Husby A, Hansen JV, Fosbøl E mfl. SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. BMJ 2021; 375: e068665. https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068665
4 Nakahara T, Iwabuchi Y, Miyazawa R mfl. Assessment of myocardial 18F-FDG uptake at PET/CT in asymptomatic SARS-CoV-2–vaccinated and nonvaccinated patients. Radiology 2023; 308: e230743. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37724969/
https://www.youtube.com/watch?v=IEWHhrHiiTY
6 Schmeling M, Manniche V, Hansen PR. Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. European Journal of Clinical Investigation 2023; 53: e13998. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36997290/
7 Guetzkow J. Rapid Response: Effect of mRNA vaccine manufacturing processes on efficacy and safety still an open question.  BMJ 2022; 378: o1731. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1731/rr-2
https://www.fhi.no/publ/2023/dodsarsaker-i-norge-2022/
9 Aarstad J, Kvitastein OA. Is there a link between the 2021 COVID-19 vaccination uptake in Europe and 2022 excess all-cause mortality? Asian Pacific Journal of Health Sciences 2023; 10: 25-31. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/3062560
10 Aarstad J. An update on the link between COVID-19 vaccination and mortality. Preprints 2023: 2023081433. https://www.preprints.org/manuscript/202308.1433/v2
11 HART. How many people really died in the Moderna trial? HART’s Substack 4.10.2023. https://hartuk.substack.com/p/moderna-death-data?r=2cly45&utm_campaign=post&utm_medium=web
12 https://www.fda.gov/media/151733/download 
13 O’Toole Z, Holland M red. Turtles all the way down: vaccine science and myth. Children’s Health Defense, 2022.


Siste fra Hemali

Tre skiver brød, gjett hvor mye sukker?
Lag saftige, glutenfrie polarbrød med søtpotet.
Ny studie: Fire av fem kreftpasienter får senskader etter kreft og kreftbehandling
NRK, Sykepleierforbundet og FHI overser bekymring fra forskere.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *