Søk
Close this search box.

Om innleggelser, vaksinering og overdødelighet

kors vist i sollys med trær rundt og falne blader på bakken

Professor Jarle Aarstad om overdødelighet:
– Grafene under kan indikere vaksinasjon som årsak.

Bildet er tatt av Pexels fra Pixabay

Grafene under er utarbeidet av Are Korneliussen, han kommenterer bakgrunnen for arbeidet:

En rekke medier har omtalt bivirkninger og overdødelighet som settes i sammenheng med covid-19 vaksineringen. Mye av dette er basert på informasjon fra utlandet. Essensen i denne informasjonen er at skadevirkningene relatert til vaksineringen er betydelige, og at dette har vært kraftig undervurdert av helsemyndighetene.

Jeg valgte å se nærmere på datagrunnlaget for verden og lastet ned en tabell fra Our World in Data. I tillegg så jeg nærmere på noe av det FHI har oppgitt i sine ukesrapporter, og laget så mine egne figurer.

-Annonse-

Januar i fjor var relaterte innleggelser dominert av uvaksinerte

En for meg avgjørende observasjon er at inntil uke 4 i 2022 var Covid-19 relaterte sykehusinnleggelser dominert av uvaksinerte. Så skjedde en endring med markant økende dominans av 3.-dose vaksinerte; se Tabell 1, Figur 1 og 2.

Tabell 1 (basert på FHI Tabell 6 uke13 2022)

Figur 1 (FHI Fig 4 uke 13) Figuren er hentet fra FHI ukesrapport 13 (2022), og viser at det skjedde et markant skifte ved månedsskiftet januar/februar 2022 hvor fra da av Covid‐19 relaterte sykehusinnleggelser i økende grad ble dominert av 3‐dose vaksinerte.
Figur 2 (basert på Tabell 6 FHI uke 13 2022)

Det er påfallende at denne endringen skjedde i etterkant av den tredje vaksinerunden. Og at dette sammenfaller med en markant økning i overdødelighet slik det framgår av Figur 3:

Figur 3

Som nevnt ovenfor var det tidlig i 2022 et skifte når det gjelder pasienter innlagt på sykehus med Covid-19 som hovedårsak med en fra da av økende dominans av 3.-dose vaksinerte. Etterhvert økte andelen til ca. 70 prosent samtidig som overdødeligheten ble mangedoblet.

Utifra dette er det mulig at:

  • 3-dose vaksineringen forsterket Covid-19 alvorlighetsgraden, noe som medførte økningen i sykehusinnleggelser, og
  • at dette også førte til økningen i overdødelighet

Dette er i så fall i god overensstemmelse med mye av det som sies fra utlandet. Den interesserte leser kan søke informasjon på flere nettsteder: Hemali, NRK, document.no, derimot.no, inyheter.no, steigan.no og saksyndig.com, og vurdere selv. 

Dyptpløyende, statistisk informasjon for Norge fra helsemyndighetene som er egnet for å belyse dette temaet ytterligere er etter hva jeg kjenner til ikke offentlig tilgjengelig. Eventuelt vanskelig tilgjengelig.

I utlandet er situasjonen mer kompleks med store ulikheter mellom land. Selv om nøyaktigheten i tallmaterialet fra Our World in Data som her er benyttet sannsynligvis varierer, er det likevel mulig å gjøre grove sammenligninger.

Sverige

Sverige hadde en Covid-19 strategi uten nedstengning, og overdødelighet ble markant på et tidlig stadium.
I Norge med gjennomgripende nedstengning, ble overdødelighet først markant på et sent trinn.
Spesielt utviklingen i Danmark og Australia har store likhetstrekk med den norske: en markant overdødelighet i etterkant av tredje dose av vaksineringen.

Mitt håp at vi får økt forståelse

Det er mitt håp at stadig flere griper tak i dette ytterst alvorlige temaet, og på sin måte bidrar til økt bevissthet og forståelse. Covid-19 pandemien er fortsatt reell, og med videreført vaksinering. Det er ikke usannsynlig at det dukker opp nye og ekstremt farlige pandemier i framtiden; hvor godt forberedt vil da menneskeheten være?

Professor Aarstad: – Grafene kan indikere vaksinasjon som årsak til overdødelighet

Professor Jarle Aarstad ved Høgskolen på Vestlandet har vurderte grafene, dette er hans kommentar:

Graf A viser kumulativ overdødelighet på tidspunkt ved gitt vaksinasjonsgrad. Det er interessant å merke en «knekk» i kurven på et visst vaksinasjonsnivå og at den for de fleste land ikke stiger lineært. Imidlertid har også graf A en svakhet: Selv om det er en sammenheng mellom vaksinasjonsgrad og kumulativ dødelighet, så kan vi ikke fastslå at vaksinasjon er selve årsaken.

Kriterier for årsakssammenheng

Aarstad:
Grafene kan absolutt indikere at vaksinasjon kan være en årsak til overdødelighet, men vi kan vanskelig fastslå kausalitet (årsak-virkning). For å fastslå kausalitet må tre betingelser være til stede:


1) Sammenheng/korrelasjon mellom to variabler (vaksinasjon og overdødelighet i dette tilfellet),
2) Tidsasymmetri, dvs. at vi med stor sannsynlighet kan anta at observert effekt har oppstått i etterkant av mulig årsak (og ikke i motsatt tidsrekkefølge), og
3) Utelukking av alternative forklaringer (det er derfor vi ofte bruker kontrollvariabler i regresjon). Strengt tatt oppfyller ikke grafene alle betingelsene, men de er absolutt illustrerende. (jf. 3).

Grafene gir god og interessant deskriptiv statistikk, men de sier lite om årsak og virkning, mener professor Aarstad.

Jarle Aarstad er professor ved Høgskolen Vestlandet

Korneliussen avslutter:

– Jeg støtter krav om større åpenhet, objektivitet og debatt om temaet, se for eksempel dette oppslaget i Hemali. Etter hvert som verdens kriser og utfordringer øker i omfang, blir det tydeligere at Jorden er ett land og menneskeheten dets innbyggere.

Dette må vi aldri glemme.

Overdødelighet i Norge sett i forhold til vaksinasjonsgrad (delfigur A), og utviklingen over tid i overdødelighet, vaksinasjonsgrad og Covid-19 tilfeller (delfigur B).
Hemalis kilde kommenterer: Sverige skiller seg ut ved at overdødeligheten økte markant i startfasen av pandemien og i mindre grad etter at vaksineringen ble iverksatt. Det tyder på at Covid-19 var den dominerende faktor bak overdødeligheten.

Graden av overdødelighet varierer mye. For eksempel har Norge en kumulativ overdødelighet på 900 personer pr. 1 million innbyggere i forhold til forventet gjennomsnitt. Land som Italia, Hellas og USA (over) har en overdødelighet som er omtrent fire ganger høyere.

Flere referanser

Ifølge EuroMOMO, en europeisk overvåker av dødsfall støttet av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO), viser mange europeiske land overdødelighet i alle aldersgrupper. Rundt 35% over gjennomsnittet gjennom hele 2022.
Til tross for relativt lave Covid-dødsrater var de samlede overtallige dødsfallene i alle aldersgrupper i Europa i 2022 like høye som i 2020 og høyere enn 2021, selv i de eldste kohortene.
Utenfor Europa er situasjonen mye den samme: Australia og New Zealand registrerte henholdsvis 16% og 9% overdødelighet i 2022 sammenlignet med historisk gjennomsnitt.
CDC-data i USA viser at overdødelighet som ikke skyldes covid i første halvdel av 2022 var enda høyere enn i 2020 og 2021.
Pfizer og Moderna-vaksinene er forbundet med en høyere risiko for å utvikle myokarditt (hjertebetennelse), spesielt hos yngre menn. Muligens på grunn av piggproteinet som genereres av vaksinen som sirkulerer i blodet og andre alvorlige bivirkninger som blodpropper.
Dette bekreftes av en rekke studier, som vist her, her, her her og her.
CDCs egne data viser det samme.
Det er variasjon mellom studiene, men de ser ut til å antyde at hos unge kan risikoen fra vaksinen godt oppveie risikoen fra Covid eller fra post-Covid myokarditt.

Siste fra Hemali

Hemalis journalist Guro: – Helsen knakk etter svineinfluensavaksinen, veien tilbake fant jeg selv.
Vitamin D-mangel er viktig årsak til at sykehusene er sprengt.
Professor Halvor Næss oppsummerer pandemien.
Vaksineskadet? Slik søker du om erstatning.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *