Søk
Close this search box.

WHO trenger ikke spissfindig jus for mer makt, Norge vil uansett dilte

illustrasjon av kognitiv svekkelse, mental helse

Vi kan krangle om jus og selvråderett, eller vi kan innse at Norge lydig følger WHO.

Inngripende avgjørelser om nedstenging, vaksinepass og karantene blir enklere når du kan vise til WHO. Under pandemien fikk vi utallige eksempler på det, og hvorfor skulle det slutte der?

Når nå WHOs medlemsland reforhandler Det internasjonale helsereglementet, IHR, er ett av forslagene å opprette en komité for «overholdelse og ansvarliggjøring».

Målet er at medlemslandene ytterligere skal etterleve WHOs regler og anbefalinger. Det er historieløst å tro at ikke Norge vil stå skolerett. WHO styrker også sitt arbeid for å “slå ned på feilinformasjon”.

La oss være kritiske til at en ikke-folkevalgt organisasjon som flyter av penger fra medisinsk industri og mediebyrårer skal kunne definere “sant” og “usant” på vegne av 194 medlemsland.

-Annonse-

Vi trenger ikke mye jus, Norge dilter uansett

Myndighetspersonene i NRKs Debatten torsdag 19.10. sa skråsikkert at Norge aldri vil oppgi sin suverenitet i helsespørsmål. Det trenger vi heller ikke. WHO trenger ikke drama, jus, tvang eller kupp. Kjerkols logring holder.

Mye er hemmelig om forhandlingene som nå pågår i WHO. WHOs generaldirektør står allerede fritt i å kunne definere «folkehelsekrise av internasjonalt betydning”. Han kan, men må ikke ta hensyn til rådgivende fagorganer eller innspill fra medlmslandene.

Under forrige «krise» måtte Grunnloven vike, og våre helsemyndigheter underkastet seg WHO også når egne fagmyndigheter var uenige med WHOs anbefalinger. Selv når disse gikk imot etablert faglig konsensus om bruken av smitteverntiltak under en pandemi.

Generalsekretær Tedros Gebreyesus er ansatt av medlemslandene. Han rapporterer ikke til noen folkevalgte organer og det finnes ingen mulighet for å ettergå ham eller hans beslutninger.

Det var tyst fra Stortinget under pandemien, og naiv er den som ikke innser at det kan bli minst like stille ved neste «krise». Stortinget vil neppe opponere før signering i mai 2024, eller ved neste WHO-definerte «krise». Heller ikke signaliserer Stortinget eller departementet at de vil be om full åpenhet slik at det norske folk kan debattere de endringer som er foreslått i IHR.

WHO har tidligere endret sine definisjoner, for eksempel på «pandemi», “immunitet” og «vaksine». La oss også minne om at 80 prosent av WHOs budsjett kommer fra private penger. Bill & Melinda Gates Foundation er størst av de private bidragsyterne.

I utkastet til den nye traktaten lyder det at WHO selv skal kunne godkjenne nye vaksiner og medisiner og velge de produsenter som skal brukes i alle medlemsland.

Om WHOs pågående arbeid

 • Siden november 2022 har en arbeidsgruppe WHO jobbet med foreslåtte endringer til i kjølvannet av koronapandemien.
 • 15 medlemsland har foreslått om lag 300 endringer.
 • Arbeidet skal sluttføres innen mai 2024.
 • Landene har blitt enige om at deler av forhandlingene skal være lukket.
 • Åpne deler kan følges på WHOs nettsider.
 • To tredeler av medlemslandene kan vedta trakaten, da er den bindende for Norge uansett om vi har stemt i mot, hvis vi da ikke melder oss ut av WHO.
 • Mangeårige forsker hos WHO Astrid Stuckelberger: – WHO gikk fra å være rådgivende til instruerende.

Sentrale spørsmål

Slik svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på stortingspolitiker Bård Hoksruds (Frp) kritiske spørsmål:
“De mest sentrale spørsmål som nå diskuteres i WHO er «tilgang på mottiltak, som legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr. Med bakgrunn i den globale skjevheten i tilgang på blant annet vaksiner under koronapandemien. Dette er et kontroversielt spørsmål blant annet fordi det handler om fordeling av knapphetsgoder»,

Her er Kjerkols premiss at tilgangen til koronavaksinene var et gode. Dypdykk i offentlige tall for dødelighet, bivirkninger og vaksinedekning gir ikke grunn til å svelge det premisset. Tvert imot tyder mye på en sammenheng mellom overdødelighet og antall doser.
Patolog Ryan Cole om overdødelighet: – Dette er hva jeg ser i mikroskopet.

Kjerkol svarer Bård Hoksrud videre

«Videre arbeider regjeringen for at koblingene mellom pandemiberedskap og universell helsedekning skal anerkjennes.»

Betyr det at vi kan miste retten til å bestemme over egen kropp?

Videre lyder det i Kjerkols svar til Hoksrud:
«Regjeringen støtter i tillegg at EnHelse-perspektivet inkluderes på en hensiktsmessig måte, blant annet gjennom styrket kommunikasjon mellom overvåkningssystemer på tvers av sektorene som omhandler human- og dyrehelse, forsterket infeksjonsforebygging og -kontroll, og forebygging av antimikrobiell resistens.»
Betyr dette at WHO skal kunne overvåke menneskers og dyrs kropper?

Videre: «Norge arbeider for at WHOs tekniske og normative rolle, og som leder i pandemirespons, ivaretas. Norge støtter også at IHR Emergency Committee ivaretas som en faglig rådgiver overfor generaldirektøren og at det skal være mer åpenhet rundt eventuell dissens og offentliggjøring av informasjon. Norge støtter videre mest mulig åpenhet, samarbeid og ansvarliggjøring for implementering og etterlevelse.

WHOs rolle vil normalt være å gi landene god informasjon om helsekriser, og råd om hvordan land og verdenssamfunnet skal håndtere situasjonen. Vår posisjon er at dette fortsatt vil være den rollen WHO skal forvalte.»

Lukkede dører og manglende debatt

Bak lukkede dører og nærmest uten debatt kan Norges helseminister i mai 2024 signere avtalen med WHO. Helt alene, uten demokratisk forankring i Storting eller hos folket. Husker du forløpet til Acer-avtalen da våre politikere forsikret:
– Neida, strømmen blir ikke dyrere!
Nå lyder det altså:
– Neida, Norge skal selv bestemme!

Vil vi dette? I et sant demokrati eier individet sin egen kropp, og det er folket som skal bestemme – ikke overnasjonale organer!

Faksimile fra NRKs Debatten torsdag 19.10. 2023

Dette vet vi om de forslag til endringer i IHR:

 • Deler av norsk suverenitet kan anses som allerede overgitt til WHO med artikkel 55 og 59 i IHR, Den internasjonale helsereguleringen.
 • Dersom Kjerkol ikke anser de nye endringene som ytterligere overføring av suverenitet, er det tvilsomt om endringene i IHR vil bli debattert i Stortinget. Offentligheten trenger innsyn i forslagene for å kunne si noe om hvilke overføringer av myndighet som faktisk ligger i endringene når de ses i sammenheng.
 • Det er en større grad av hemmelighold for IHR enn det som er vanlig for internasjonale forhandlinger.
 • Juridisk språk og omfang av forslag gjør det vanskelig å forutse konsekvensene av alle forslagene sett i sammenheng. For eksempel står det jo ikke «myndighetsoverføring» med rene ord i noen av forslagene.
 • Blandingen av komplisert jus og medisin kompliserer også bildet.
 • Enkeltforslagene i IHR kan se lite kontroversielle ut; for å se helheten i hva forslagene innebærer, må alle forslagene ses i sammenheng. Fare er at landenes delegasjoner forhandler artikkel for artikkel og dermed kan miste oversikten over helheten i forslagene til endring.
 • Forslagene styrker landenes forpliktelse til å gjennomføre tiltak «without delay», altså at anbefalingene må gjennomføres omgående eller umiddelbart (IHR artikkel 42).
  Selv om WHO kaller det «anbefaling», åpner forslagene for at helheten i IHR gjør «anbefalingene» mer bindende.
 • Prinsippene om at alt som WHO og landene vedtar skal være i tråd med menneskerettigheter, verdighet og personlig frihet er foreslått fjernet.
 • Det betyr at WHOs generaldirektør i mindre grad vil måtte vurdere om tiltak krenker menneskerettigheter, personlig frihet og verdighet.
 • IHR har ikke tidligere definert helseprodukter, men nå kan det vedtas et tillegg om helseprodukter og metoder, og nye definisjoner er foreslått:
  Definisjonen inkluderer blant annet «celle- og genbaserte terapier og deres komponenter, materialer og deler».
 • Dreining i ordlyd og tolkning gjør at den vanlige fristen på fire måneder for innsyn i de endelige forslagene ikke ser ut til å overholdes. (WHO | WGIHR)
  Det kan bety at vi først får fullt innsyn en dag eller to før endringene kan signeres i mai 2024. I et i demokratisk perspektiv er det veldig kort tid.
 • World Health Assembly (WHA) er møtet der alle medlemslandene i WHO blant annet vedtar endringer i IHR. Når WHA har vedtatt endringene i IHR, kan Norge kun unngå å bli bundet hvis Helse- og omsorgsdepartementet melder til WHO om dette innen 10 måneder etter vedtagelse.
 • Definisjonen på «folkehelsekrise av internasjonal betydning» kan erklæres alene av WHOs generaldirektør.
  Uten at han er bundet av faglige råd og innspill fra medlemsland og andre aktører.
 • Ifølge WHOs konstitusjon artikkel 19, jamfør artikkel 21 og 22, kan WHO fatte vedtak med to tredjedels flertall. (couv arabe.indd (who.int))

Tidligere har det tatt opp til 15 år å produsere nye vaksiner. Nå vil WHO i samarbeid med CEPI – med Erna Solberg som “gudmor” og hovedkontor i Oslo – redusere tiden til 100 dager og 30 dagers produksjonstid.

Ulike jurister gir ulike tolkninger av konsekvensene av WHOs arbeid. Her er relevante lenker og fakta:

Flere kilder

Utkast til WHO-traktat
The WHO’s Proposed Amendments Will Increase Man-Made Pandemics
Bio warfare expert exposes WHO Pandemic Treaty Threat
Door to Freedom


Mer fra Hemali om WHO

Jusprofessor Morten Walløe Tvedt i Hemalipodden: – Manglende åpenhet og debatt setter demokratiet i fare.
Hemalis redaktør: – Hvorfor maser jeg om overnasjonal makt og kontroll igjen?
Advokat Marius Reikerås i Hemalipodden: – Da jeg så at WHO i 2018 brukte flere milliarder på reiser og hoteller enn på å bekjempe sykdommer, begynte jeg å grave. Jeg advarer mot WHOs økende makt over nasjonalstatene.
Mangeårige forsker hos WHO Astrid Stuckelberger: – WHO gikk fra å være rådgivende til instruerende.– Annonse –

– Annonse –

2 kommentarer

 1. Et trekk ved psykopater er at de juger. Vi må få en Nurenberg prosess. De som er med på dette som Kjerkehøl, må straffes. Alle i helse departementet må straffes. Støre må straffes. Solberg selvsagt. Hun er jo ikke til å stole på! Minimum straff = fengsel. Nurenberg prosessen fikk de ansvarlige døds straff. Men så lenge vi feier under teppet hvem som er elefanten i rommet, kjemper vi forgjeves. Elefantens navn begynner med J. Take it or leave it! Bokstavelig talt.

 2. Om staten dilter, kommer ikke jeg til å gjøre det. Jeg bestemmer hva som skal inn i min kropp, og hva som ikke skal inn. Lar ikke andre bestemme over min kropp. Det det motsatte av å ta ansvar for min egen helse, og det kommer jeg aldri til å gjøre.

  Så lenge jeg lever, skal aldri noen andre bestemme over min kropp. Det er verre enn å dø i krig.

  Who styres av mennesker uten samvittighet, som kun er opptatt av makt, og egen bankkonto. Deres råd har absolutt ingen verdi, og man kan ikke stole på noe av det who sier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *