Søk
Close this search box.

17 238 meldinger om bivirkninger ikke behandlet. Legemiddelverket ønsker neppe å bli à jour.

nærbilde av hånd med hvit hanske som holder en liten flaske med vaksine

Det later ikke til at Legemiddelverket ønsker å bli à jour med sitt register. Siden vaksineringen startet, har Legemiddelverket systematisk latt det akkumuleres et etterslep på «behandling» av innmeldte data.

Av Gaute Henriksen

Gaute Henriksen

Når Legemiddelverket, med velsignelse fra FHI og departementet, trenerer informasjonstilgangen, skapes en villet uvitenhet. Den tjener som dekke for å unnlate å terminere nødgodkjenningen av de eksperimentelle inokulasjonene. Konsekvens av vaksine kontra konsekvens av sykdom veies ikke i forholdet 1:1. Forholdstallet skal være høyt til fordel for vaksiner for at vi skal tillate at vaksinerte dør eller skades. Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene.

Stille fra Stortinget

Tross kritikk fra grasrota og løfter og økt kapasitet hos Legemiddelverket, har lite skjedd. 10. august var det 10 000 ubehandlede meldinger om bivirkninger, nå er det 17 238. Og Legemiddelverket får ikke påtrykk fra sine overordnede om å intensivere arbeidet. Legemiddelverkets overordnede får heller ikke påtrykk fra politisk ledelse, og fra Stortinget ytres det ingen kritikk.

Bivirkningsmeldinger uke 42

-Annonse-

  • Antall ikke-behandlede meldinger øker for hver uke. (Tall i parentes er uke 40)
  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 37 859 (totalt).
  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 20 621 (totalt).
  • 434 (471) nye meldinger kom i uke 42.
  • 376 (418) ble ferdigbehandlet samme uke.
  • 17 238 meldinger ikke er behandlet og følgelig ikke med i tabellene.

Fra å være et register over innmeldte vaksineskader, endret det seg til å bli en form for autoritativt diagnoseregister.

Per 18. mai 2021 var det meldt om 155 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinering med Comirnaty. Det ble tidlig nedsatt et «ekspertutvalg» som med begrenset mandat gjennomgikk et antall av disse. Ingen obduksjoner ble utført, men høye rapporte tall og gjennomgangen førte til at nåløyet for å godkjenne dødsfall som vaksinerelaterte ble gjort trangere. Eldre innmeldinger ble korrigert, og filtreringen innskjerpet. Fra å være et register over innmeldte vaksineskader, endret det seg til å bli en form for autoritativt diagnoseregister. Hvem som utfører eller hvordan sensuren gjennomføres opplyses ikke. Normalt skjer diagnostisering lokalt; det er et forlatt stadium her.


hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.


Vag bestemmelse om “tidsmessig sammenheng”

Ukerapportene tok tidlig inn en vag bestemmelse om at bivirkninger måtte stå i «tidsmessig sammenheng» med vaksinering. Legemiddelverket har tross flere oppfordringer på sin Facebookside unnlatt å svare på hva dette betyr. Det samme mønsteret sees i andre lands tilsvarende ukerapporter, og det virker som om metodene er adoptert i et fagnettverk som er sterkt knyttet til legemiddelprodusentene. Det er iøyenfallende at ukerapportene inneholder mange avsnitt der en prøver å påvirke leserens holdning til vaksineringsprosjektet; Det er normalt at eldre dør. Myokarditt er vanlig kan behandles (ikke kureres …). Det virker som om det er viktig å roe ned leserens mulige frykt for risikosiden ved eksperimentet. Der det er mulig, benyttes uttrykket «godkjent» om vaksinene, mens realiteten er at legemiddelverket ikke godkjenner annet enn markedsføringen. Den reelle godkjenningen er underlagt EMA – myndighetene i Norge toer sine hender.

Metoden er undertrykkende og fascistisk i sin natur.

At FHI og Legemiddelverket dessuten har valgt å underlegge dialogen med befolkningen de sosiale mediers kontroll og sensur, svekker tilliten til disse offentlige myndigheter. Det legger lokk på informasjon, og drøftelse av den magre informasjon som gis. Debatten tvinges dessuten over til de tema som disse mediene promoterer. Metoden er undertrykkende og fascistisk i sin natur.

Revideringer og korrigeringer av tall

Tross svakheter med tallmaterialet, kan vi hente ut noe informasjon, for ukerapportene kan ikke trekkes tilbake eller revideres. I motsetning til dødsårsaksregisteret, som gjøres tilgjengelig så seint at materialet kan «kvalitetssikres», er ukerapportenes tall låst ved publisering.

SSBs ukestatistikk over dødsfall (tabell 07995) viser at tallene hele tiden revideres, og at det kommer korrigeringer av tabellene langt bakover i tid. FHI fører noen korreksjoner en uke bakover i sin ukerapport. I noen tilfeller ser vi at rettelser har vært foretatt ved at siste ukes tall har blitt redusert for å korrigere tidligere «feil» i tallmaterialet. I uke 26 ser vi f.eks. negativt tall for meldinger om alvorlige bivirkninger. Det samme ser vi i uke 7 for mindre alvorlige bivirkninger.

Vi ser altså at bivirkningsmeldingene «saksbehandles».

Vi ser altså at bivirkningsmeldingene «saksbehandles». Det fremstår noe underlig at mens antallet alvorlige bivirkninger stiger jevnt, er tallet for de mindre alvorlige og ubehandlede meldinger springende mens antallet vaksinerelaterte dødsfall er kraftig fallende tross økning i antall satte doser. Hvis både alvorlige meldinger og antallet dødsfall sank, kunne vi konkludert at vaksinene motvirker både sykdom, skader og død. Det gjør de åpenbart ikke. Tallene tyder på at skadene av vaksinene ikke er ubetydelige, og at valget om å vaksinere barn har slått veldig negativt ut. Legeforeningen har tidligere gått ut med advarsel om at udiagnostisert Myokarditt skjuler mørketall som først vil komme til overflaten over tid. At det viser seg å ha rammet unge gutter gir derfor særlig grunn til bekymring. Nå viser ukerapporten dog at også dette tallet også synker selv om antallet vaksiner har økt. Er det slik at alle problemer

Generelt gir informasjonen mer inntrykk av ønske om å tåkelegge data enn å bidra til «det informerte samtykket”.

En annen side ved ukerapportene er at de ikke gir noen fremstilling av meldingenes tidsmessighet i forhold til inokulasjonstidspunktet. I det hele tatt er det mye vi ikke behøver å vite i sakens anledning før vi bestemmer oss for om vi vil ta sjansen eller ikke. Generelt gir informasjonen mer inntrykk av ønske om å tåkelegge data enn å bidra til «det informerte samtykket”.

Nødgodkjenning på vaklende bein

Nødgodkjenning for markedsføring av legemidler krever at det ikke finnes god, alternativ behandling for å forhindre et visst nivå av sykdomskonsekvens; død eller skade. Konsekvens av vaksine kontra konsekvens av sykdom veies ikke i forholdet 1:1. Forholdstallet skal være høyt til fordel for vaksiner for at vi skal tillate at vaksinerte dør eller skades. Og et barns leveår veier vel 80 ganger oldingens siste år? Å miste ETT barn til vaksinen spiser opp hele gevinsten vi i det hele tatt har oppnådd av å delta i vaksineeksperimentet. Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene. Tallene viser at vi ikke har forholdsmessighet mellom omfanget av vaksineskade og sykdom.Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene. Tallene viser at vi ikke har forholdsmessighet mellom omfanget av vaksineskade og sykdom.

Men mye prestisje er satt i å satse på at vaksinehesten skal dra lasset. Dessverre er denne hesten død. Helseministeriet må gå dørstokkmila. Nå!


Les mer fra hemali

Menneskeheten på vei utfor teknologiens stup?
Kan jeg ikke bare rasjonalisere bort vaksine-nysgjerrigheten?
Overlege: – Lavt kolesterolnivå forverrer Covid-19 og andre virussykdommer.
Lege: – Jeg kan behandle Covid-19, nedstenging var unødvendig.

– Annonse –

– Annonse –