Søk
Close this search box.

Regjeringens høringsnotat: Frihet og demokrati i fare

Dersom høringsnotatet med frist 21.3. blir vedtatt, kan det lede mot at formuleringen «almennfarlig sykdom» endres til «strengt nødvendig». Altså lavere terskel for drastiske tiltak.

Av sosionom Arne Bech-Sørensen, forkortet fra hans høringssvar til regjeringen

Arne Bech-Sørensen

Høringsnotatet om midlertidig endring i smittevernloven og helseberedskapsloven av 4.3. hadde svarfrist 21.3. Blant de mange urovekkende punkter fra notatet er:

  • Departementet refererer FHI på følgende: «Hjemmelen i § 4-3… (…) Henvisningen til allmennfarlig sykdom kan tas ut».
  • «Å innføre en ny terskel for anvendelse av forskriftsfullmakten, for eksempel «strengt nødvendig» som FHI foreslår, kan eventuelt vurderes grundigere ved en revisjon av smittevernloven, som inkluderer en utredning av hvordan en slik terskel skal forstås.»
  • «Etter departementets syn taler likevel mye for at smittevernloven § 4-3 a bør vurderes tatt inn som en varig hjemmel i smittevernloven for håndtering av allmennfarlig smittsom sykdom.
  • Koronakommisjonen har i sin rapport, NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien pekt på at smittevernloven på sikt bør revideres. «Departementet tar sikte på å vurdere spørsmålet i den sammenheng».

    Jusprofessor: – Aldri før sett så mange overgrep på grunnlov og lov.

Fra “almennfarlig sykdom” til “strengt nødvendig”

Slik dette fremstår, ønsker departementet å forlenge de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven §§ 4-3 og 4-3 a. For så å implementere dem permanent under en revidering av hele smittevernloven, men da med endring av terskel fra «allmennfarlig smittsom sykdom» til «strengt nødvendig».

-Annonse-

De nevnte paragrafer åpner for at kongen (i statsråd) kan gi forskrifter om karantenebestemmelser (§ 4-3), det kan også være karantenehotell, isolering og begrensning i bevegelsesfrihet (§ 4-3 a).

Departementet skriver videre i sitt lovforslag til endring i § 4-3 på side 21: «Det kan her gjøres unntak fra forvaltningslovens kapittel IV, V og VI». I praksis innebærer dette at tiltak etter denne paragraf, om den blir vedtatt, ikke skal fattes som enkeltvedtak. For allmennheten betyr det blant annet at tiltak etter denne lov ikke kan påklages etter reglene om enkeltvedtak.

Karantene, isolering og andre begrensninger

Om dette forslaget blir vedtatt og videreført ved en senere anledning slik departementet tydelig ønsker, vil det gi regjeringen fullmakt til å innføre karantenebestemmelser, også karantenehotell, og andre tiltak for isolering begrensninger i bevegelsesfrihet uten å fremlegge dette for Stortinget.

Uten demokratiske prosesser hvor saken fremlegges vår lovgivende forsamling, vil regjeringen ikke stå ansvarlig overfor Stortinget. Da har vi ikke lenger parlamentarisme.

Videre vil regjeringen, ved senere å endre begrepet slik de ønsker, ende opp med å kunne begrunne dette i det uspesifiserte vide begrepet «strengt nødvendig». Selv om endringen til dette begrepet først skjer senere, er det tydelig at å vedta endringene fra høringsnotatet åpner for departementets uttalte vilje til også å endre begrepet. En vil dermed i Norge, innenfor et utydelig juridisk område, få en situasjon hvor de demokratiske prosesser er satt til side uten klart definerte begrensninger. Uten demokratiske prosesser hvor saken fremlegges vår lovgivende forsamling, vil regjeringen ikke stå ansvarlig overfor Stortinget. Da har vi ikke lenger parlamentarisme.

Når en slik, tilsiktet eller utilsiktet, beveger seg bort fra demokratiske prosesser, kan demokratiet som styringsform være over. Det er sterkt urovekkende at departementet i høringsnotatet viser at de ønsker å gjøre en slik endring permanent.

Katastrofal for demokratiets framtid

Lovendringen slik den her er foreslått fremstår som katastrofal for vårt demokratis framtid. Min anbefaling er at departementet straks avslutter arbeidet med de endringer som er foreslått. Videre at norske styresmakter grundig og åpent gjennomgår hele pandemien, også forholdsmessighetsvurderingene. Dette må gjøres før en igjen kan gjenoppta arbeidet med å endre smittevernloven. Slik situasjonen fremstår i dag, ser jeg ingen grunn til å foreta forhastede beslutninger om endringer i smittevernloven som setter demokratiske prosesser i fare. Hverken midlertidige eller varige. Jeg finner god støtte i fagmiljøer for at det nå er tidsmessig rom for en slik grundig prosess uten at det setter liv og helse i fare. Spesielt med tanke på at det finnes trygge medisiner som virker.

Referanser

Dom med kritikk av Bergen Kommune: – Alle festbøter gitt under pandemien bør beklages og oppheves, mente forsvarsadvokat John Christian Elden etter festbot-dom i Bergen.
Juristers spørsmål rundt statens forholdsmessighetsvurdering
Uttalelser fra Oxford, Harvard og Stanford universiteter om forholdsmessighet
Offentlig høring i USA med medisinskfaglig personell deltagende
Faglig samtale og gjennomgang av tiltak med Jay Bhattacharya ved Stanford universitet
Forskning angående medisin mot covid

Mer fra hemali

Dr. Torkel Snellingen: – Vi risikerer mer angrep på frihet og ferdsel.
De unge søstrene Miriam og Andrea er blant de mange med vonde erfaringer etter mRNA-vaksinering, du møter dem i hemalis film.
Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at det ikke gis mer informasjon om vitamin D og covid-19
Lege: – Feilbruk av ordet “vaksine” gir store konsekvenser for folkehelse og politikk

– Annonse –

– Annonse –