Søk
Close this search box.

Dr. Snellingen om Regjeringens høringsnotat: – Vi risikerer mer angrep på frihet og ferdsel

portrett av torkel snellingen
Dr. med. Torkel Snellingen

Høringsnotatene fra Regjeringen:
– Ved neste «bølge» av testing risikerer vi økende angrep på frihet og ferdsel, spesielt for dem som ikke ønsker å underkaste seg vaksineregimet, sier Torkel Snellingen.

Oppmerksomheten om pandemien har lagt seg, men kapittel 4A om koronatiltak er nå forlenget enda et år, til juni 2023. Tilføyelsen knyttes til EUs forskrifter for covid-19, og åpner for videre vaksinering mot SARS-CoV-2- Covid-19.

– En sykdom som i det store og hele oppfører seg som en mild til alvorlig sesong influensa, det vet vi nå, sier Dr. med. Torkel Snellingen.

Fra høringsnotatet kommer det fram at tolkningen nå styres av dekreter fra EU gjennom EØS avtalen. Smittevernlovens paragraf 1-5:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

-Annonse-

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

– Stor risiko ved neste bølge av massetesting

– Ved neste «bølge» av testing risikerer vi økende angrep på frihet og ferdsel. I høringsnotatet er følgende særdeles urovekkende, mener Snellingen:

 • «Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.»
 • Videre at «personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder».
 • Og barn «kan nektes deltagelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole».

Ett høringsnotat har passert hørinsfristen, dette om forlengelse av hjemler i smittevernloven har høringsfrist 21.3.  

– Hvis dette blir iverksatt, må det oppfattes som de alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden andre verdenskrig. Dette er totalt uhørt når vi nå vet at vaksineproduktene har bare én virkelige effekt: de kvester og tar liv. 

NB! Etter at videoen hemali laget med Snellingen var delt over 1500 ganger, ble den fjernet fra YouTube og Facebook. Du finner den nå på Bitchute.

Minner om den hippokratiske ed

– Jeg har aldri sett et narrativ så fabrikkert med tanke på hva vaksinestudiene faktisk viser. Under normale omstendigheter kunne studiene aldri vært brukt for å få godkjent en vaksine.
Epidemiolog Snellingen er er opprørt og bekymret. Han minner om den Hippokrates ed knyttet til utførelsen av legeyrket: «Ikke skade, om ikke helbrede, så lindre og alltid trøste». Eksplisitt «Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller gi råd om noe slikt»

– Her står vi overfor en medisinsk intervensjon som skader og dreper unge mennesker. De har tilnærmet null risiko for alvorlig covid-19 sykdom – totalt uakseptabelt utifra eden. Våren -21 døde syv helsearbeidere etter vaksinering i løpet av én uke. Da må vi som leger reagere, mener Snellingen.

Snellingen har lagt til rette for etablering av større kliniske forskingsprosjekter, regionale forskningssamarbeid og undervisning i bevisføring og kritisk kilde analyse i Norge, Sverige og fem land i Asia. Dette med støtte fra Forskingsrådet, Universitetsrådet, FN-seksjonen i UD, Verdens Helseorganisasjon med flere.

Med legekolleger fra Norge, Sverige, Danmark og Finland er Snellingen blant initiativtakerne til Nordisk covid-erklæring.
Over 100 leger has signert deklarasjonen, mange med medisinske doktorgrader innen allmennmedisin, psykiatri, nevrologi, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, immunologi og flere. Erklæringen har nå mottatt over 6000 signaturer/støttespillere.

Det synes som at få kollegaer har lest seg opp på vaksineteknologien og de kliniske studier som ligger til grunn for massevaksineringen, eller har fulgt med på tilgjengelig data rundt vaksineskader.

– Til tross for at mange leger ble kritiske til massevaksinering i 2009 og generelt at mange ikke er overbevist om den årlige vaksinering mot sesong influensa, har de fleste kollegaer vært veldig lite kritisk til SARS-CoV-2 programmet. Det synes som at få kollegaer har lest seg opp på vaksineteknologien og de kliniske studier som ligger til grunn for massevaksineringen, eller har fulgt med på tilgjengelig data rundt vaksineskader.

– De få som har mot til å kritisere vaksinene knyttes til å være  «antivakser» – et begrep som aldri ble brukt under samme omstendigheter tidligere. Et redskap for å drepe enhver diskusjon og debatt om emnet.

Hvor mange alvorlige bivirkninger og dødsfall er blant de 28 000 som ikke er behandlet?

Legemiddelverket siste rapport av 1. mars viser totalt 57 858 mistenkte bivirkninger etter covid-19-vaksinasjon. 29 465 (51 prosent) av disse er behandlet, mens 28 393 er rapportert.
– Uten at vi vet noe om type bivirkninger og dødsfall. Vi vet at blant de første 29 465 rapporterte bivirkninger er 5 583 alvorlige, 18.9 prosent.

– Dyreforsøk med SARS-1 vaksiner har vist å gi kraftige immun avhengig inflammasjoner med skade i diverse organer. Dette bekymret meg da det fremkom av flere artikler i tidsskriftet Nature i 2020. Vi ser nå økt totaldødelighet i alle aldersgrupper som har fått vaksinene. I 2021 økte dødeligheten i aldersgruppen 15-44 samlet med en faktor på 2.3 i 25 europeiske land. Fra 2800 til 6000 dødsfall.


Søstrene Miriam og Andrea er blant de mange med vonde erfaringer etter mRNA-vaksinering, du møter dem i hemalis lille film.

Miriam og Andrea Høgli Føll har vonde erfaringer etter vaksinering, de deltar i hemalis film “Beretninger etter vaksinering.”

De fleste bivirkninger blir ikke rapportert

Nordmenn som hemali har intervjuet om bivirkninger etter mRNA-vaksinering forteller dessuten at de møter sterk motvilje fra helsepersonell mot å knytte sykdom og plager til vaksinene. Forskning vise at kun 1-10 prosent av faktiske bivirkninger blir rapportert.

– Det er ikke dokumentert at «vaksinene» kan redusere alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser, kvestelser eller død, eller at de kan redusere smitte, sier Snellingen.
– Befolkningen har ikke fått informasjon om dette, de har heller ikke blitt opplyst om at «vaksinene» kan gi farlige, ukjente bivirkninger på kort og lang sikt, som vist i dyreforsøk. Dette er et grovt brudd på Nürnbergkodeksen.

Ledere i BMJ: – Vis oss rådataene nå!

Publikum har betalt for covid-19-vaksiner gjennom omfattende offentlig finansiering av forskning. Det er publikum som opplever fordeler og skader av vaksinasjon. Offentligheten har derfor en rett til disse dataene, og eksperter må få mulighet til å granske dataene. I en BMJ-artikkel ber ledererne om åpenhet nå: – Vi trenger full datatransparens for alle studier, vi trenger det i allmennhetens interesse, og vi trenger det nå. Her gjengitt i Norsk helseinformatikk.

Mobbing, ekskludering, ærekrenkelse

– Kollegaer som utfører sin plikt ved å ærlig informere om vaksinene opplever angrep fra forvaltningssystemet og media med en blanding av mobbing, ekskludering og æreskrenkelse. Noen leger slutter eller trues med oppsigelse eller tap av legelisens. Dette er et fullstendig uakseptabelt overgrep på kollegaer.

FHI og beslutningstakere fremholder at vaksinene er effektive mot alvorlig sykdom. Det kan de ikke vise, sier Snellingen.
– Effektivitetsbegrepene som brukes er ikke knyttet til betydningsfulle, kliniske effektmål, kun til de upålitelige PCR-testene og forkjølelseslignende eller milde symptomer på influensa. Ettersom alvorlig sykdom av covid-19 er veldig sjeldent, kunne ikke studiene si noe om mer alvorlige hendelser, som innleggelse eller dødsfall. Verken etter uker eller måneder med vaksinering.

Fagfolk over hele verden advarer

Snellingen er ikke alene. Blant mange av verdens fremste fagfolk øker bekymringen for konsekvensene av fortellingen om covid-19 og vaksineringen. Blant annet fordi den domineres av de miljøer som har konfliktinteresser knyttet til legemiddelindustrien.

Hvordan dette undergraver den medisinske forskningens integritet, blir dokumentert og problematisert. Richard Horton, sjefsredaktør i Lancet, og Marcia Angell, tidligere redaktør i New England Journal of Medicine, har uttrykt sterk bekymring om kritikkverdige bindinger mellom forskning og industri. Allerede i 2005 presenterte Richard Horton et memorandum for underhuset i Storbritannias parlament.

Sitat:

“Omfanget av kommersiell, industrisponsret finansiering av medisinsk forskning og inntrenging i den akademiske sfæren er en av de største truslene mot den uavhengige vurderingen av nye medisiner – faktisk mot forestillingen om et uavhengig vitenskapelig fundament.»

Peter Doshi, redaktør i British Medical Journal, BMJ sjefsredaktør Kamran Abbasi og tidligere sjefsredaktør Fiona Godlee kom nylig med følgende oppfordring til Pfizer:

«Utlever datagrunnlaget for nød godkjennelse av mRNA for analyse nå! For det er vitenskapelig tvil om dem.» I artikkelen viser redaktørene til at minst tre av de fire selskapene som produserer covid-19-vaksiner i Europa har måtte betale milliarder av dollar i bøter for falsk markedsføring og manipulering av forskningsdata.  

Pfizers egen analyse viser mulig årsakssammenheng mellom vaksiner og skader

En hemmeligstemplet analyse fra Pfizer av februar 2021 om bivirkninger viser «medisinsk signifikante hendelser som har potensial til å være årsaksmessig forbundet med vaksineprodukt som må overvåkes nøye og bekreftes av ytterligere studier.»

Hastegodkjenning av eksperimentelle vaksiner hadde ikke vært mulig uten å definere dette som «en ekstraordinær nødsituasjon», påpeker Snellingen. Men var det en slik situasjon?
Tall fra overdødelighet og sykehusinnleggelser i Europa har ikke kunnet vise  til dette.

– Jeg har aldri sett et narrativ så fabrikkert. Påstanden fra Pfizer var at vaksinene er 95 prosent effektive, men de kliniske fase tre studier var ikke konstruert å kunne svare på dette.  Tallene sier ingenting om absolutte risikovurderinger av effekten knyttet til beskyttelse mot alvorlig sykdom og dødsfall. Det har kommet fram betydelig bekymringer rundt studienes integritet

– Etter måneder i studien viste dataene større total dødelighet blant de vaksinert enn de ikke-vaksinerte. Dødelighetstallene knyttet til covid-19 var så få, kun tre, derfor var det umulig å konkludere. Uansett er PCR- testen lite egnet for bruk i slike studier. Antallet falske positive er så hyppige at man burde spørre om det er etisk forsvarlig å bruke dem som grunnlag for kliniske studier for massevaksinering.  

Oppsummert fra Snellingen:

 • Vaksinene har ikke fått godkjennelse etter de krav som stilles til utprøving av vaksiner, men brukes med henvisning til midlertidig nød – en såkalt «Emergency Use Authorization» (EUA).
 • En slik nødsituasjon er ikke dokumentert: Dødeligheten for covid-19 ligger mellom en relativ mild sesong influensa (0,01% til 0,001%) i de fleste land til kraftig sesonginfluensa i andre land (0,1% til 0,2%).
 • Fortellingen om en nærmest ukontrollert smittesituasjon basert på PCR tester gjorde befolkningen ute av i stand til vurdering av rasjonell nytte for vaksinering.
 • Befolkningen får utilstrekkelig informasjon om potensielle farlige, men ukjente bivirkninger på kort og lang sikt, vist i dyreforsøk.
 • Effektivitetsbegrepene som brukes er ikke knyttet til kliniske, betydningsfulle effektmål, kun til PCR- testene med sine begrensninger i et lite utvalg.

Vitenskapelige og medisinskfaglige grupper som har organisert seg kritisk til vaksineringsstrategien og håndteringen av covid-19:


Relevant for artikkelen

 • I Storbritannia har UK Medical Freedom etterlyst en forklaring på den urovekkende økning av dødsfall ved sykehjem som ble observert etter vaksineringsprogrammet var påbegynt.
 • Innen ti dager etter å ha mottatt første vaksinering med ChAdOx1
  nCoV-19, fikk fem helsepersonell i alderen 32 til 54 år trombose på uvanlige steder med medfølgende alvorlig trombocytopeni. Av de fem pasientene, alle innlagt på Oslo universitetssykehus, hadde fire pasienter alvorlig hjerneblødning.
 • En stor retrospektiv studie fra Oxford Universitetet viser lignende forekomst av bivirkninger etter vaksinering mot covid-19.
 • British Medical Journal: «Covid-19 vaccine, we are sleepwalking into a massive prospective cohort study»
 • 25. mars 2020 fikk sykdommen en egen ICD10 diagnose kode
 • 16. april samme år utstedte WHO retningslinjer for sertifisering og koding av COVID-19 som dødsårsak definert som:
  “Et dødsfall som følge av et klinisk sykdomsforløp med sannsynlig eller bekreftet covid-19, med mindre det er en klar alternativ dødsårsak som ikke kan relateres til covid sykdom (f.eks. traumer). Et dødsfall på grunn av covid-19 kan ikke tilskrives en annen sykdom (f.eks. Kreft) og bør telles uavhengig av eksisterende tilstander som mistenkes for å utløse et alvorlig løpet av covid-19″. “Definisjonen krever at covid-19 identifiseres av en kliniker som en sykdom som har SARS Cov2 som underliggende årsak der sykdommen forårsaket, eller antas å ha forårsaket eller bidratt til døden.”
 • Professor i folkehelse Allyson Pollock drøfter fallgruvene ved masse-PCR-testing:Mass Testing: Expensive, Chaotic, and Wasteful (utdrag).
 • Kaoset med testing har blitt godt beskrevet av UK Public Accounts Committee, som uttalte i oktober 2021 at politikken «ikke hadde oppnådd hovedmålet sitt» om å forhindre overføring. Og var «rotete, overdrevet og iøynefallende dyrt».
 • Siden introduksjonen av massetesting, har PCR blitt brukt som bekreftende test for millioner som tester positivt med en LFT-test. Denne analysen av over 300 FOI-forespørsler om PCR-testing gir ubehagelig lesing. Den avslører mangelen på validering og standardisering av det enorme antallet PCR-tester i bruk i Storbritannia – opptil 80 til 85 med DHSC som har godkjent 32 tester basert på forskrifter.
 • Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR

Les mer fra hemali

hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.
Hva skjedde med koronastudien?
Tidligere overlege: – Lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer.
Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at det ikke gis informasjon om vitamin D og covid-19.

– Annonse –

– Annonse –