Høring: – Kan ende i digitalt tvangs- og kontrollregime

portrett av mann i førtiårene med briller, brunt hår, ikledd dress, smiler
Advokat Jørgen Heier

Om høring vedrørende forlengelse av reglene for koronasertifikat, skriver advokat Jørgen Heier: – Kan ende i et digitalt tvangs- og kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være seg bekjent av.

Av advokat Jørgen Heier
Her kan du lese høringen og gi ditt svar, fristen er kl 16:00 i dag, 29.4.

I skrivende stund er det 1 286 415 nordmenn som ikke vil oppnå/opprettholde gyldig koronasertifikat om de ikke vaksinerer seg videre. Regjeringens forslag om forlengelse av reglene om koronasertifikat må ses i sammenheng med

  • EUs pågående arbeid for å videreføre og utbre koronasertifikatet i Schengenområdet
  • regjeringens allerede fattede beslutning om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet
  • regjeringens forberedelse av forlengelser av en rekke covid-19-begrunnede forskriftshjemler som var ment å være midlertidige, i smittevernloven så vel som andre lover

Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier medfører at en stor del av befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus.

Forlengelse av hjemler for helsemyndighetene til å operere på egen hånd, der midlertidigheten var en sentral del av den demokratiske kontrollen, er egnet til å sementere smittevernstatens makt på permanent basis.

-Annonse-

Press for koronasertifikat

Regjeringens og EUs pågående press for gjennomføring av koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår i beste fall ulogisk. I verste fall vil summen av ovennevnte initiativ, med koronasertifikatet i sentrum, kunne ende opp i et digitalt tvangs- og kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være seg bekjent av.

Forhåndsbestemt resultat

Regjeringens arbeid for å «forlenge» virketiden for bestemmelsene om koronasertifikat, samt å presentere lovforslaget som en «presisering» av ordlyden i smittevernloven § 4A-2, fremstår som en klar tilsnikelse. Forslagene som nå fremmes legger til rette for generell bruk av koronasertifikat som virkemiddel nettopp slik man hittil har ment at smittevernlovens nåværende ordlyd ikke gir hjemmel for.

Les: Sjur ble oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte om bivirkninger av mRNA-vaksinene

Vurderingene i proposisjonen av gjeldende rett med hensyn til koronasertifikatets forenelighet med menneskerettigheter og grunnlovsvern, synes lettvinte og preget av et ønske om å begrunne et forhåndsbestemt resultat heller enn en kritisk vurdering av hvorvidt helt grunnleggende, rettslige prinsipper i det hele tatt gir rom for et tvangs- og kontrollregime som nevnt.

En tilsnikelse

EUs arbeid for å tilpasse grenseforordningen medfører at bruk av koronasertifikat og elektronisk overvåking ikke blir å anse som grensekontroll. Dette kan vanskelig anses som noe annet enn nok en tilsnikelse, gitt at fri flyt av mennesker ellers skulle være en sentral frihet innen Schengenområdet. Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier medfører at en stor del av befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus. Dette er problematisk idet regjeringen i sin strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien av 5. april 2022, eksplisitt går inn for en «2G»-løsning, dvs. at man ikke gir anledning til å få koronasertifikat basert på negativ test.

Det skinner igjennom at koronasertifikatet ikke har smittevernfaglige effekter av betydning.

Når man leser de faglige grunnlagene departementet har innhentet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, springer det en i øynene at det er de politiske myndighetene som synes å be Folkehelseinstituttet om å begrunne ønsket politikk, snarere enn at de politiske myndighetene lytter til Folkehelseinstituttets faglige råd. Det skinner igjennom at koronasertifikatet ikke har smittevernfaglige effekter av nevneverdig betydning.

FHI anbefaler ikke koronasertifikat

FHI anbefaler ikke koronasertifikat, og har problematisert at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med gitte vaksinasjonsanbefalingene i Norge. Det foreslåtte koronasertifikatets gyldighet medfører i praksis for den enkelte at alle fra og med 12 år trenger to vaksinedoser og alle over 18 trenger tre, 3. dose senest innen 270 dager etter 2. dose. MEN: FHI har egentlig IKKE anbefalt vaksinering i det hele tatt for aldersgruppen 12-15, og IKKE en 3. dose for aldersgruppen 18-44. For disse gruppene er henholdsvis vaksinering og 3. dose bare tilbudt som noe man «kan» foreta seg etter eget ønske.

I FHIs ukerapport (uke 16) fremgår det motsetningsvis av tabell 24 at 250 799 personer i aldersgruppen 12-15 ikke har tatt to doser, og at 1 035 616 aldersgruppen 18-44 ikke har tatt den 3. dosen på frivillig basis. Det er altså i skrivende stund 1 286 415 personer i disse aldersgruppene som, til tross for å ha FHI anbefaling i ryggen, ikke vil oppnå/opprettholde gyldig koronasertifikat om de ikke vaksinerer seg videre.

Det er nå 1 723 866 nordmenn som risikerer å bli stilt på siden av samfunnet

Det er også 437 451 voksne eldre enn 44, som med grunnlag i internasjonale menneskerettigheter, grunnloven og pasientrettighetsloven § 4-1, har tatt et rettmessig valg om å ikke vaksinere seg i henhold til det foreslåtte koronasertifikatets gyldighetskriterier. Det er altså nå 1 723 866 nordmenn som risikerer å bli stilt på siden av samfunnet dersom regjeringens forslag blir vedtatt, på bakgrunn av et vaksinevalg som disse personene har tatt på legitimt grunnlag.

Kan fremtvinge vaksinering

Det er vanskelig å se at ikke koronasertifikatet i kombinasjon med en «2G»-strategi i praksis vil være egnet til å fremtvinge vaksinering, stikk i strid med gjeldende prinsipp om frivillighet. FHI har da også påpekt risikoen for at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker. Dette er både rettslig, etisk og medisinsk uakseptabelt.

Vaksinene som brukes mot covid-19 er stadig på et ufullstendig teststadium og distribueres på bakgrunn av midlertidig, såkalt «betinget» godkjenning. Videre er antallet registrerte meldinger om mulige bivirkninger rekordhøyt sammenlignet med alle andre vaksiner.

Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport viser per 19.4.2022

  • 58 985 meldte, mulige bivirkninger
  • hvorav 6 029 «alvorlige»
  • hvorav 2 834 sykehusinnleggelser og 259 dødsfall
  • antallet «alvorlige» meldinger er godt og vel fem ganger så mange, sett i forhold til antall vaksinerte, som det nivået som ble omtalt som «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid» av FHIs egen Preben Aavitsland etter Pandemrixvaksinen mot svineinfluensa

Vaksinene begrenser ikke smitte

FHI har for øvrig gitt opp å hevde at koronasertifikatet, og den vaksineringen som med dette i praksis fremtvinges, har noen begrensende effekt på smitten. Selv om det stadig fastholdes at vaksinen skal ha effekt på selve sykdomsforløpet, er det likevel interessant å se i tabell 1 i Folkehelseinstituttets siste ukerapport at forekomsten av sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak for pasienter over 18 år, er lavere for uvaksinerte (1,6 per 100 000) enn for vaksinerte (3,1 per 100 000). Som har vært situasjonen de siste ukene.

Koronasertifikatet har ingen smittevernfaglig begrunnelse og er vanskelig forenelig med grunnleggende rettslige og demokratiske prinsipper. Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran, og gjøre det som ville være en demokratisk rettstat verdig, ved å ikke vedta regjeringens lovforslag. Smittevernstaten og koronasertifikatet bør nå skrinlegges én gang for alle.


Les mer fra hemali

Professor emeritus Stig Frøland: – Media har bidratt til hets mot vaksineskeptikere
Faktisk.no “dømte” hemali og forsker Kjetil Elvevold. Nå er saken klaget til Pressens faglige utvalg.
hemalis redaktør: – Tendensiøst vås fra NRK om “vaksineskeptikere som tar hestemedisin”
– Opphev koronasertifikatet nå!
Fem forskere om koronasertifikat: – Forslaget bør trekkes, nå!

– Annonse –

– Annonse –