Søk
Close this search box.

Iris Frohe om dommen: – Jeg trenger tid til å summe meg

rettssak, dommer i sort kappe foran, bak to kvinner og flere bak skrivebord

Hamar kommune er frifunnet i arbeidsrettssaken mot sykepleier Iris Frohe. – Rettsfølelsen man sitter igjen med er svekket etter denne dommen, sier advokat Barbro Paulsen.

I dag kom dommen i arbeidssrettssaken sykepleier Iris Frohe har ført mot Hamar kommune. Østre Innlandet tingrett slår fast at kommunen har gitt Frohe en tilfredsstillende skriftlig begrunnelse for oppsigelsene, og at de hadde rettslig adgang til å si henne opp. Dermed har hun ikke krav på erstatning og Hamar kommune er frifunnet. Frohe er også idømt å betale kommunens sakskostnader.

– Jeg trenger tid til å summe meg og stake opp veien videre. Jeg har vært forberedt på å tape, men stusser over at mine vitner ikke er nevnt med et eneste ord i dommen, kommenterer Frohe like etter at dommen er kjent.


Hemalis dekning av saken:

Søstrene ble oppsagt i helsevesenet, nå blir det rettssak
Ble oppsagt, nå kommer Iris´ rettssak: – En prinsippsak for flere enn meg selv
Fullt trøkk i rettssalen i Hamar nå!
Psykologspesialist i Hamar tingrett: – Skam er en giftig følelse
Astrid Stuckelberger vitnet: – WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende


Kun kommunens vitner

– Dette var nok dessverre forventet, men dommen har utelatt alle saksøkers vitner og Frohes egen vitneforklaring. Det gjør at man sitter igjen med en følelse av det det kun har vært en part til stede i denne saken, kommunen, sier Frohes advokat Barbro Paulsen.

-Annonse-

– Dommen omtaler kun kommunens vitner. Det er ingen kommentar fra prosedyren. Rettsfølelsen man sitter igjen med er svekket etter denne dommen. Jeg lurer på om man har forlatt rettssikkerhetsgarantiene enkeltindividet har etter legalitetsprinsippet. Det er som om vi ikke var tilstede i rettssalen! Videre har retten heller ikke tatt stilling til det prinsipielle elementet av vesentlig betydning herunder hvorvidt det offentlige har rett til å innhente helseopplysninger uten samtykke og kravet til hjemmel i lov.

Ankefristen er en måned.

– Vi anker uansett saksomkostningsspørsmålet. At Iris er idømt å betale kommunens saksomkostninger er betenkelig og kritikkverdig, all den tid kommunen er sterk part i denne tvisten. Hvorvidt hovedsaken ankes, beror på et økonomisk spørsmål. Videre må det tas en vurdering av belastningen det er for Iris å stå i den emosjonelle påkjenningen, sier advokat Paulsen.

Rettsfølelsen man sitter igjen med er svekket etter denne dommen.

Advokat Barbro Paulsen

Vitnene var av vesentlig betydning

Norsk Hjelpefond oppsummerer dommen på sine Facebook-sider:

Vilkårene som retten la til grunn i sin vurdering var følgende:

 • Saklig grunn
 • Forholdsmessighet
 • Nødvendig for å verne liv og helse

For saksøker var vitnene av vesentlig betydning, da deres faglige tyngde ville bidra til;

1) Avklare forskjellen på uvaksinert og vaksinert helsepersonell – knyttet opp mot vurderingen av om det var grunnlag for differensierte tiltak.

2) Virus- lære for vurderingen om smittsomhet – herunder hva er smitte og hva skal til for å smitte – knyttet til påstand om asymptomatisk smitte, kommunens såkalt føre- var håndtering. Vitnet Snellingen avklarte at smitte er knyttet opp mot sykdom/død.

3) Retningslinjer og anbefalinger – hvordan skal disse utøves, herunder viktigheten av at helsepersonell utøver helsefaglig skjønn – retningslinjer/anbefalinger er kun rettesnorer og hvert tilfelle skal vurderes konkret og individuelt.

4) Tilgjengelig forskning og fremlagte bevis ble ikke nevnt eller vurdert av retten.

Frohes vitner ikke nevnt i dommen

Ingen av Frohes vitner er nevnt med ett eneste ord i dommen, dette til tross for deres faglige tyngde og henvisninger til medisinskfaglig dokumentasjon. Kommunens vitner er gjennomgående nevnt i dommen, til tross for at ingen av disse har forankret sine påstander noe sted. Alt er basert på deres påstander og ingenting er hverken etterprøvbart eller dokumentert. Fremlagt forskning og videobevis fremlagt av saksøker er heller ikke nevnt i rettens vurdering. Det er som om saksøker ikke har vært til stede i disse to dagene på Hamar.

Ingen av Frohes vitner er nevnt med ett eneste ord i dommen.

Advokat Barbro Paulsen

Retten har lagt fullt ut til grunn saksøkers vitneutsagn og påstander, samt at retningslinjene fra Helsedirektoratet skal anses som gyldig rettslig grunnlag. Saksøker ba om en vurdering av bruken av smittevernloven, uten at dette er medtatt, nevnt eller vurdert.

Ingen skriftlig protokoll

De materielle vilkår er av retten vurdert på følgende måte;

I vurderingen om kommunen hadde «saklig grunn» har retten, uten en konkret vurdering, funnet at det fremsto som nødvendig å pålegge testing. Her har retten ikke nevnt at pålegget kun var rettet mot uvaksinerte. Retten har begrunnet dette med:

 • Utfordrende smittesituasjon
 • At tiltakene var i tråd med nasjonale retningslinjer
 • Kommunalsjefens uttalelse om “sterk smitlevekst i området” og “stor bekymring for kapasitet grunnet stor arbeidsbelastning og mange sykemeldte

Protokoller fra drøftinger (aml. § 9-2) med tillitsvalgte ble aldri fremlagt av kommunen, men likevel har retten lagt til grunn at denne vurderingen er gjort. Det finnes ikke en skriftlig protokoll som viser at dette er gjort. Det bemerkes at representanten/vitnet fra sykepleierforbundet i sin vitneforklaring har fortalt at forbundet gjennom hele denne perioden «var informert om prosessen fra kommunen». Dette tolkes fra saksøker som om at sykepleierforbundet kun har mottatt informasjon fra kommunen og ikke selv vært med i drøftingsprosessen eller mottatt noen form for dokumentasjon på prosessen, som er en del av premisset for innføring av et kontrolltiltak. Likevel, til tross for at denne protokoll aldri har blitt fremlagt, til tross for saksøkers begjæring om fremleggelse, har retten lagt til grunn at dette er gjort og derfor konkludert at vilkåret for saksbehandling for innføring av kontrolltiltak er oppfylt.

Ingen medisinskfaglig begrunnelse

Rettens vurdering av «saklig» og gyldig» er forankret i at kommunen har gitt en tilfredsstillende begrunnelse for oppsigelsene. Begrunnelsen til kommunen er en «sterk anbefaling i den nasjonale covid- veilederen. Ingen medisinskfaglig begrunnelse som er det eneste saksøker gjennom hele denne prosessen har etterspurt. Kommunens vitne fra Helsedirektoratet som er mye omtalt i dommen, forklarte i sin vitneforklaring at FHI hadde medisinskfaglig dokumentasjon som grunnlag for retningslinjen, og at denne var oversendt til helsedirektoratet, men hun hadde aldri lest denne forskningen selv og kunne heller ikke si hvilken forskning dette var tale om. Ingenting av dette fremkommer av dommen.

Videre har retten konkludert med at diskrimineringshensyn ikke gjør seg gjeldende i denne saken og har ikke vurdert saksøkers medisinskfaglig dokumenterte anførsler om at det ikke foreligger grunnlag for å forskjellsbehandle uvaksinert helsepersonell, herunder at differensierte tiltak således er ulovlig. Retten har også konkludert med at å teste seg to ganger per uke utgjør en stor nok ulempe og at innhenting av helseopplysninger har retten ikke gått inn på, til tross for at dette var anført fra saksøker.


Møt oss på Litteraturhuset i Oslo 26.2.

 • Jon Holden om «Det nye Norge»: samarbeid og fellesskap
 • «Husbonden» Steven Maddix om soppens mirakler i mat og jordbruk
 • Wenche og Even fra Teppa gård om hjemmedyrking, konservering og matauk
 • Julia om sensur: Hva er det vi ikke får vite?
 • Guro om veien tilbake til helse etter at hun lå nede av svineinfluensavaksinen

Rabatt på billettene fram til 10.2.

Mennesker Glede

Siste fra Hemali

Hemali kan bli litt eller mye ditt!
Kraft i bein og armer, slik koker du kraft enkelt!
Æresdoktor ved UiT Jan Raa: – Kan det tenkes at mRNA-vaksinene gir skadelige bivirkninger?
ABC-klnikken legges ned: Pengejakten på fødestuen.

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

 1. Dette føyer seg inn i et mønster, hvor underdannighet til makta skal tvinges inn. Dette er større enn Iris Frohe, dette gjelder nasjonens fremtid og individenes rett til selvbestemmelse over egen kropp. Dette synes som venstrehåndsarbeid, men er ikke uvanlig for avgjørelser på lavere rettslig nivå. Om dere gir opp nå, så sier folket i essens at alle overgrep er ok. Se også på hvem som er involverte i avgjørelsen, og navn bør også publiseres, så publikum kan ettergå avgjørelser for å se om slikt venstrehåndsarbeid er gjentakende. Hvis så, kan det være grunn til å rette sak mot de som tar avgjørelser basert på påtrykk ovenfra.

  Det er et fundamentalt rettslig prinsipp at alle sider ved saken skal høres, og at avgjørelser skal være logiske og uhildede, basert på fakta og vitenskap og vitners innspill.

  Det mest nærliggende her kan synes å være et bestillingsverk, kangaroo court. Spørsmålet er, er norsk rettssystem uhildet, eller er det en part for makta?

  For karrierens skyld, er det lettest å stryke makta med hårene, men en rettssak skal være uhildet. Siden det synes å være prosedyrefeil her, er det grunn til å gå videre med dette.

  Takk til dere som står på, nasjonens fremtid hviler på deres skuldre. Vi skal ikke, og kan ikke la samtiden defineres av mennesker som ikke evner å tenke og agere logisk og kritisk. Se også på mass formation (Desmet), dette kan også gjøre seg gjeldende sosiologisk i retssystemet.

  Ikke gi dere, for alt i verden!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *