Søk
Close this search box.

– Vaksinen kan gi autoimmune reaksjoner

ark i skriver med påskriften COVID-19 VACCINE

I over ett år har myndigheter og media ikkje berre undertrykt, men ført direkte svertekampanjar mot kritiske røster.


Av:
Aina K.Måkestad (biopat)
Dr.Eivind Carlsen (spes.patologi)
Dr.Allan Ole Gunnar Fjelstrup (spes. indremedisin)
Erlend Efskin (advokat)
Lillian L.Røssland (adjunkt)
Wigdis Helene L.Røssland (sjukepleiar)

Lengst ned finner du over 70 referanser til denne artikkelen, både studier, bøker og ekspertuttalelser.

I over ett år har myndigheter og media ikkje berre undertrykt, men ført direkte svertekampanjar mot kritiske røster. Personar som ikkje promoterer myndighetenes narrativ vert enten latterliggjort eller stempla som konspirasjonsteoretikar. Til og med erfarne fagfolk som tidligare vart brukt som solide kilder til medisinfagleg kunnskap er blitt satt i skammekroken. Ein slik praksis er ein trussel for demokratiet og ytringsfriheten. Og destod viktigare er det at kritiske røster får lov til å bli hørt.

Ytringsfrihet er å kunna snakka makta midt imot uten å risikera å bli satt i gapestokk eller straffa på annan måte.

-Annonse-

Det er ikkje ytringsfrihet når det å ha ein anna oppfatning enn myndighetene oppfattes som forræderi. Ytringsfrihet er å tillata ein åpen debatt uten å bringa kritiske røster til taushet fordi dei er i mindretall. Kritikk av makta er og ein nødvendighet for å hindra at makta vert misbrukt.

Ytringsfrihet er å kunna snakka makta midt imot uten å risikera å bli satt i gapestokk eller straffa på annan måte.

Tisk-metoden manglar vitenskap

Isolasjon av friske mennesker, auka sjukefråvær i helsesektoren og redusert kapasitet til andre pasientar er resultatet av TISK-strategien.

TISK basere seg på at asymptomatisk smitte er utbredt og at ein positiv rt-pcr-test er synonymt med sjukdom. Dette er ikkje teoriar som har støtte i vitenskapen. (Tisk: testing, isolasjon, smittespsoring, karantene.)

I følge oppfinnaren av rt-pcr testen Kary B.Mullis kan ikkje ein slik test fortella om ein person er sjuk eller smittsom, testen er meint til klinisk bruk og forskning, ikkje diagnosering.

Fagfellevurdert forskning viser og at det ikkje er noko sammenheng mellom positiv test og forekommande død.

Kan kommunelegen frata friske bevegelsesfrihet?

Har kommunelege, ordførar eller andre lov til å frata friske mennesker bevegelsesfrihet, rett til arbeid eller skolegang?
Har dei lov til å pålegga friske mennesker medisinske undersøkelsar eller medisinering/vaksinering?
Å bruka munnbind?

I følge Nurembergkoden er detta forbrytelsar og brudd på menneskerettighetane, noko som klassifiserer til siktelse i ein domstol. I Portugal har det gjennom ein domstol blitt ulovlig å setta folk i karantene på bakgrunn av ein positiv pcr-test. Det samme gjeld fleire stader i Tyskland. Ein domstol i Weimar beslutta nyleg å avslutta alle tiltak på 2 skular, inkludert testing på bakgrunn av dei grunnlovstridige tiltaka og den skadelege effekten tiltaka har på born.

I Portugal har det gjennom ein domstol blitt ulovlig å setta folk i karantene på bakgrunn av ein positiv pcr-test.

Om covid-vaksinene undrar me oss over manglande skepsis og forståelse for grunnleggande menneskerettighetar og etiske prinsipp. Me har blitt presentert for ein ny vaksineteknologi som aldri før er blitt brukt på mennesker og som ingen aner langtidsvirkningen av. Likavell oppmodar helsepolitikara og kommunelegar alle til å ta denne vaksina.

Vaksinen vart stoppa ved dyreforsøk

Dei har tidligare testa denna teknologien, men då har dei stoppa ved dyreforsøk då dyrene fekk ein massiv immunrespons med organsvikt og død. Reaksjonen kom først når dyra vart introdusert for lignande virus.

Kan dette skje med mennesker og?
Korleis vil dei vaksinerte reagera ved neste influensasesong?
Kan den trigga autoimmunitet eller infertilitet?
Kan den gi blodsukkerforstyrringar eller hjerte/karproblemer?

Me veit allerede at Astra Zenekavaksinen hos enkelte førte til manglande blodplater og blodproppdannelse, nokon har døydd. Og på legemiddelverket si sida kan me lesa at det i Norge per 18. mai er registrert 155 dødsfall etter Pfizervaksinen, og med stadig aukning.

Er detta ein risiko det er klokt å ta for mennesker som med størst sannsynlighet tåler ein smitte heilt fint? Ikkje har ein evidens for at vaksinene hindrer videreføring av smitte heller. Det er allerede rapportert fleire smitteutbrudd blant fullvaksinerte.

Dei vaksinerte vart også smitta

Ein ny studie fra Tel Aviv, Israel kunne informera om at dei fullvaksinerte hadde 8 gangar høgare risiko for å bli smitta av den sør-afrikanske varianten enn dei uvaksinerte. Og ser ein på land som India, så klarte dei seg fint heilt til massevaksineringa starta.

 • Dr. Mike Yeadon (tidligare forskningssjef ved Pfizer) gjekk tidlig ut med sterke advarslar mot covid-vaksinene, han uttala at massevaksinering ville enda i massedød.
 • Det samma gjorde dr. Geert Vanden Bossche (høgt ansett virolog og vaksineutvikler gjennom fleire tiår)
 • Dr. Roger Hodkinson (anerkjent patolog og virolog) har bedt myndigheter verden over om å oppheva alle tiltak, inkludert vaksinering.
 • Han får støtte fra over 50.000 fagfolk og over 700.000 andre borgara i Great Barrington-declaration.
 • I 2020 gjekk fleire forskara ut og advarte om vaksinenes potensiale til å danna blodpropp, dei vart ikkje hørt.

Kroppens reaksjon på andre virus etter vaksinen

Forskara i Nederland og Tyskland stiller seg no i rekko blant dei som advarer om covid-vaksinene. Bakgrunnen er ein ny studie som viser at Pfizer vaksinen kan svekka det medfødte immunforsvaret. Dette skyldes at det medfødte immunforsvar blir re-programmert av mRNA teknologien i vaksinen. Coronavaksinene er designa for å få kroppen til å produsera antistoffer mot spikeproteinet i coronavirus. Problemet er at kroppen vår og har spikeproteiner. Risikoen er at desse antistoffene kan forårsaka autoimmune reaksjonar retta mot kroppens egne spikeproteiner. Likevell skal desse eksperimentelle vaksinene tilbys friske, barn og unge.

I henhold til norsk lov er det ikkje tillat å reklamera for reseptpliktige medisiner, vaksiner må anses å havna i den kategorien. Ett anna punkt nedfelt i norsk lov, er informert samtykke.

Ved all medisinsk behandling skal det foreligga ett samtykke og detta samtykke skal vær informert. Mottager av medisinsk behandling har krav på tilstrekkelig informasjon for å kunna forstå kva vedkommende gir sitt samtykke til. Samtykke skal vær FRIVILLIG og ALDRI PRESSAS FRAM VED OVERTALELSE. Den enkelte skal ha sjølvbestemmelsesrett over sitt eget legeme. Detta er ein menneskerett.

Frå vårt perspektiv balansere no mange kommunelegar og helsepolitikara på ein juridisk og etisk knivsegg. Er oppgåva deira å verna om folkehelsa eller er det å vær ett talerør for legemiddelindustrien?

Korleis kan myndigheter i heila tatt vurdera bruk av vaksinepass?
Kvifor krevde dei 100 års hemmelighold av informasjon rundt covid-19 avgjerslane? Dei fekk bare 60 år, men… Om 100 år er allting gløymt..

Slakt i fagfellevurdert forskning

Tar ein seg tida kan ein lesa sida opp og ned om skepsis og fullstendig slakt av tiltakene i medisinske tidsskrift og på nettsted for fagfellevurdert forskning. Vårt spørsmål er om kommunelegar og andre les slikt?
Eller velger dei heller å stola blindt på helsemyndighetenes ufeilbarlighet?

Ei slik blind tiltru såg me og regjerte under svineinfluensapandemien. Dei fleste veit korleis det gjekk. Myndigheter med hjelp av media skapte i 2009 ein enorm frykt i samfunnet. Det vart estimert at dødstallene i Norge ville bli skyhøge, det einaste som kunne redda oss var ein vaksine.

Det døde rundt 30 mennesker i Norge av detta viruset. Kor mange fekk ødelagt livet sitt av denna blinde tiltroen til myndigheter og vaksineindustrien? Og kven sit med ansvaret?

FHI-forsker med kraftsalve mot Nakstad

FHI-forskar Pål Suri gjekk offentlig ut med ei kraftsalva mot Nakstad. Forskaren er sterkt uenig med Nakstads nedstengning av skular og beskylder Nakstad for å støtta seg på private hypoteser framfor evidens. Pål Suri har doktograd i epidemiologi med spesialfelt innen smitte blant born. Nakstad har ingen kompetanse på desse felta.

Tidligare redaktør i det anerkjente medisinske tidsskriftet BMJ, og noverande redaktør i WHO’s Bulletin, Dr.Kamaran Abbasi, publiserte for ei tid sido ein artikkel i BMJ der han dokumenterte den massive korrupsjonen som har utspillt seg under pandemien. Han skriv: «when good science is suppressed by the medical-political complex, people die» Artikkelen med referanser ligg åpen for alle.

Kommunelegar og helsepolitikara balanserer no på ein juridisk og etisk knivsegg. Er oppgåva deira å verna om folkehelsa, eller å vær ett talerør for legemiddelindustrien?

PCR-testen mangler støtte i vitenskapen

Kan ein forsvara tiltaka, når tiltaka skapar meir lidelse enn sjølve viruset?

Kva gjer det med born å bli opplært til sosial distanse, til å tru at dei er smittebefengte vesen som kan skada andre med sitt nærvær?
At andres nærvær kan skada dei?

Kva gjer det med friske born å bli dratt utav sin kvardag og utsatt for medisinsk undersøkelse av mennesker i «romdrakt»?
Kva gjer det med ungdom som blir fratatt sin sosiale arena?
Kva gjer det med born å gå med munnbind?
Kva gjer det med kronisk sjuke som blir konstant minna på at verden der ute er farlig for dei?
Korleis er det å miste nær familie uten å få lov til å ta farvell?
Kva gjer det med dei som går konkurs og ikkje lenger klare å brødfø familien sin? Kva gjer det med eldre å ikkje få besøk, ein klem eller sosial/mental stimuli? Korleis er det å døy aleine?
Kva gjer det med samfunnet når det ikkje lenger er akseptert å gi kvarandre ein klem, når alle ser på kvarandre som potensielle smittebærara?
Når smil blir godt skjult bak munnbind og myndighetene oppfordrer oss til å tysta på naboen dersom han ikkje følger reglane.

Kva gjer detta med oss?

Kvifor godtar me tiltak som mangler både vitenskapelig og juridisk ryggdekning – som i tillegg svekker helso vår?

God helsa kjem ikkje i form av ett sprøytestikk eller ei pille for alt som er ille. God helsa får ein ikkje fra munnbind, isolasjon eller sosial distanse. God helsa får ein fra næringsrik mat, reint vatn, sol, frisk luft, mosjon, nok søvn, gode relasjonar, latter, glede, nærhet med dei ein er glad i.

Kvifor legg ein ikkje til rette for at flest mulig skal få til dette? God folkehelsa ville tålt både virusangrep og andre belastningar mykje bedre enn ei svekka folkehelse.

Det intelligente immunforsvaret

Kvifor blir me ikkje fortalt at det allerede i første halvdel av 2020 forelåg forskning som viste at mesteparten av oss har god immunitet mot sars-cov-2?
At T-celleimmunitet uten kjent eksponering er utbredt både i Norge og Sverige? Me er født med ett fantastisk immunsystem som kvar dag evner å beskytta oss mot tusenvis av truslar, virus og bakteriar, dei av oss med ett inntakt immunsystem tåler statistisk sett fint detta viruset og.

Kvifor får me ikkje høyra at harmlaust inntak av D-vitamin både forebyggjer virusinfeksjon og redusere alvorlighetsgraden dersom ein sku verta sjuk?

Med tillit til det intelligente immunforsvaret kunne me latt unge, friske mennesker holdt samfunnet i gang, latt viruset mutera på naturlig vis for så å brenna ut. På samme måte som influensavirus. Tiltak som håndhygiene og å holda seg heima når ein er sjuk er logisk og lite inngripande. Eldre og sjuke kunne forebyggjande fått god og næringsrik mat, omsorg og tilskudd av D-vitamin og C-vitamin.

Perspektiv

 • Ett perspektiv på pandemien i Norge:
 • 684 personer har dødd på to sesongar og ett år.
 • I følge FHI ligg dødeligheten i Norge på 0,12 % .
 • I influensasesongen 2016/17 døde 1400 personer, og i 2014 døde 1700.
 • Dei 684 som døde med viruset her i Norge var 82 år i snitt og 90% døde av underliggjande sjukdommar.
 • Til sammenligning døde 9020 med viruset i Sverige i 2020, uten nedstengning.
 • I 1988 døde 10.500 av influensa i Sverige.
 • Japan har hatt lavaste dødelighet på 11 år, og det uten nedstenging.
 • På verdensbasis er det ingen overdødelighet i 2020.

Noko skal me alle døy av, og det viktigste me gjer før me dør må vell vær å leva?

Mer fra hemali

hemali mening: Vennskap og demokrati i koronaens tid
Lege: – Nei, vaksinens trygghet og effekt er ikke godt dokumentert.
Immunforsvaret har to nivåer.
– Jeg frykter vaksinen mer enn covid-19. Er jeg et dårlig menneske?

Referanser

Dei anerkjente og prisbelønna tyske professorane Sucharit Bhakdi og Karina Reiss har skrevet bok om pandemien og dei omstridte tiltaka. «Corona-false alarm?» er utgitt på tysk og engelsk.
Sucharit Bhakdi er professor i immunbiologi, mikrobiologi og epigenetikk, og har publisert over 300 vitenskapelige artiklar innen immunologi, bakteriologi, virologi og parasittologi.
Karina Reiss er professor i biologi og har publisert over 60 vitenskapelige artiklar innen cellebiologi, biokjemi, inflammasjon og infeksjon

Om smitte, tester og medisinske reaksjoner:

Om langvarig bruk av munnbind skader folkehelsen:

Om mineraler og vitaminer:

Om fritt vaksinevalg, vaksiner og medisinske studier:

Om konsekvenser av nedstenging:

Om utbruddet i India

– Annonse –

– Annonse –