Søk
Close this search box.

Vaksinen og sen-covid: Beskytter den virkelig?

Aftenposten omtaler en studie som konkluderer at risikoen for å få senfølger av korona var 36 prosent lavere hos vaksinerte. Hemalis kilder tolker det annerledes.

Long-covid og bakgrunn: Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har sett på data fra 3,9 millioner nordmenn. De er hentet fra norske helseregistre i perioden 2018 til 2021 for 2.364 651 vaksinerte og 1.532.935 uvaksinerte personer. De ble delt inn i fire grupper, basert på alder og hvorvidt de tilhørte risikogrupper.

Aftenposten gjengir 16.4. at “i alle gruppene viser det seg at å være vaksinert reduserer risikoen for å utvikle senfølger av covid-19 betydelig, og totalt reduseres risikoen med 36 prosent.”

– Vi kan bekrefte hvor viktig vaksinering er også for å forhindre senfølger av covid-19, sier professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk Institutt.
Her er studien som Aftenpostens artikkel refererer til.

Som kjent skal vitenskap utfordres, her er kritiske kommentarer fra Hemalis kilder.

-Annonse-

Lege Ludwig Aigner

Det er altså en vitenskapelig umulighet å studere fenomenet “senfølger av covid-19”!

Lege Ludwig Aigner: – Jeg undres over tallene og premissene for studien

– Jeg stusser over hva premissene for studien er. På hvilket grunnlag og utifra hvilke kriterier ble utvalget av gruppene over perioden fra 2018-2020 foretatt?
Et historisk aspekt er at i årene 2018 og 2019 fantes ikke c-19 i Norge og ingen mRNA-midler mot den.

Jeg undres også over tallene: 2.364.651+ 1.532.935  = 3.897.586.

Andel påstått uvaksinerte i prosent:

1.532.935 :  3.897.586 x100 = 39,33% Altås en dekning med mRNA-midler på 60,6 % i befolkningen?Den reelle dekningen utover i 2021 ble av FHI oppgitt å være langt over 90%.

Ble de i befolkningen som var ubehandlet med mRNA-midler før 2020 tatt med i gruppen ‘uvaksinert’ frem til 2021?

Norske studier har dessuten reist tvil om diagnosen ‘long-covid’: Norsk studie avdekket long-covid også hos ikke-smittede: – Diagnosen ikke hensiktsmessig (dagensmedisin.no)

Det er altså en vitenskapelig umulighet å studere fenomenet ‘senfølger av covid-19’!

Sen-covid eksisterte ikke før desember 2022

Diagnosen ‘long-covid’ eksisterte ikke før i desember 2022: Senfølger etter covid-19 og nyoppstått sykdom etter covid-19 – FHI
Da diagnosen først dukket opp, ble det ikke gjort noen innsats for å skille personer som fikk denne diagnosen i to grupper: de som hadde fått mRNA-midler og de som ikke hadde det.

Med andre ord: Meg bekjent fantes og finnes det ingen register for personer med long-covid diagnosen  som kan ha pådratt seg plagene som følge av mRNA-injeksjoner. Altså eventuelle bivirkninger av denne.

All den tid disse to gruppene ikke lar seg skille fra hverandre, så er gruppen med denne diagnosen en blandet gruppe av personer. Flertallet har fått sine mRNA-doser og et mindretall har ikke det. Om den største gruppen har fått bivirkninger av mRNA-dosene, er i dag umulig å sortere ut.

Men altså: Diagnosen oppstod først i desember 2022 og ble dermed ikke med i offentlige helseregistre før året etter. Dermed skulle spørsmålsstillingen ikke være mulig å undersøke med data for perioden som strekker seg fra 2018 og ut året 2021, der diagnosen vitterlig ikke fantes og følgelig ikke ble brukt i helsevesenet. 

Professor Jarle Aarstad: – Det er vanskelig å konkludere sikkert av studien, særlig siden bortfallet er stort blant uvaksinerte.

Det er også andre til dels overlappende punkter jeg vil nevne:

 • Kandidater for studien var de som mottok vs. ikke mottok vaksine mellom 9. jan. og 6. aug. 2021 uten tidligere påvisning av covid-infeksjon; ble fulgt over 180 dager (ulike kohorter hadde ulik start-dato)
 • Observasjonstiden går maks. til slutten av 2021, dvs. fanger ikke opp omikron.
 • Stusser spesielt over at det i kohort 1 (75+) er 13,7% flere uvaksinerte enn vaksinerte (224223/197174) (s. 18 i appendiks). Til tross for et senere bortfall av uvaksinerte på 17,2% i kohort 1, mest sannsynligvis pga. at de senere har tatt vaksinen (s. 8 appendiks), er tallet underlig siden omtrent 90% blant de eldre tok vaksinen. Det kan være at mange vaksinerte ble ekskludert siden de hadde tatt vaksinen før 9. jan., 2021, men hvor mange var det?
 • Kan imidlertid være god forklaring som jeg har oversett.
 • I kohort 4, som inkluderer 18+ med vaksinasjon mellom 8. mai 2021 og 6. aug. 2021, vs. de som var uvaksinert i det tidsrommet (appendiks s. 25 og s. 8) er frafallet hele 68.2% blant  uvaksinerte (mest sannsynlig fordi en del uvaksinerte i ettertid tok vaksinen).
 • Stort bortfall er i seg selv et problem, og særlig når vi har god kunnskap om at de friskeste i utgangspunktet tok vaksinen (mens dataene i utgangspunktet er balansert/matchet for vaksinerte/uvaksinerte før bortfall).

Det er vanskelig å konkludere sikkert på bakgrunn av studien, særlig siden bortfallet er stort blant uvaksinerte.

Oppsummert er det vanskelig å konkludere sikkert på bakgrunn av studien, særlig siden bortfallet er stort blant uvaksinerte. Selv i fravær av bortfall kan jeg ikke se at dataene er tilstrekkelig matchet/balansert (appendiks s. 4-7) – i lys av at utenlandsfødte hadde ca. 11 år lavere medianalder for covid-innleggelser pre-vaksinasjon er etnisitet viktig å ta høyde for ved evt. lang-kovid. 

At studien ikke forteller noe om lang-kovid i kjølvannet av omikron er heller ingen styrke.

portrett i sorthvitt av mann med kort, stritt hår, iført genser og skjorte
Professor Jarle Aarstad (innovasjon og entreprenørskap)

portrett av middelaldrende mann
Dr. scient Kjetil Elvevold

Forsker Kjetil Elvevold: – Hvorfor skulle sykebesøk øke etter 2021 når WHO sa at SARS var blitt et mildt og ufarlig virus som fikk navnet Omikron?

To av premissene for Lancet studien er 

1; at det finnes en “long covid» tilstand og at vaksinene hadde en positiv effekt mot det, og 
2; at det var en nytt virus, SARS-Cov-2 var årsaken til long-covid.

Første premiss.
Ja, det er mange flere nå enn før som sliter med slapphet/tretthet. Se denne figuren som viser besøk hos legen 2017-2023.

Figuren viser at økningen startet i 2021, ikke 2020. Selv om man kanskje skal være forsiktig med å konkludere for mye for 2020 siden man ble bedt om å holde seg mest mulig hjemme. Noen vil kanskje hevde at det skyldtes SARS, men det vil jeg påstå er svært tvilsomt. Hvorfor skulle for eksempel sykebesøk øke etter 2021 når WHO sa at SARS var blitt et mildt og ufarlig virus som fikk navnet Omikron?

Man har nærmest utelukkende sett etter årsaker av et nytt virus og vist liten vilje og evne til å vurdere andre faktorer.

Må være nøye med definisjonene

Uansett hva som er årsaken til de nevnte legebesøkene, er det viktig å være nøye med definisjoner. Hvis vi anerkjenner at senvirkninger kan ha mange forskjellige årsaker, er det viktig å gi rom for det ved å kalle det for “senvirkninger”, ikke “Covid-senvirkninger” eller “long-Covid”. Slike navn vil per definisjon begrense definisjonsmengden til diagnosen “Covid». Et studie i JAMA viste at det er andre årsaker en SARS som fører til slapphet/trøtthet [1] 

Utfordrende å stille diagnoser

Å stille diagnosen “Covid” har flere utfordringer. Akkurat som diagnosen “long-Covid”, er disse alt annet enn entydige [1,2].

Ved å ekskludere personer som ikke har fått diagnosen “Covid”, men kanskje likevel var syke i samme tidsperiode – mars-november 2020 og opplevde senvirkninger etter sykdommen – så vil man ikke kunne se den reelle forekomsten av senvirkninger pandemien har ført med seg. Heller ikke vil vi være i stand i å finne ut om forklarende faktorer til senvirkninger som kan være andre enn Covid-sykdom.

Det kan tenkes at senvirkninger også skyldes pandemi-relaterte tiltak:

 1. Nedstenginger og store begrensninger i det sosiale og offentlige kan ha ført til en stress-indusert immunrespons. Som muligens er vedvarende siden samfunnet trolig aldri kom tilbake til samme “nullnivå” som før pandemien: sosiale brudd, konkurser…
 2. Flere nye medisiner og til og med farlige treatment-protokoller (Remdesivir) ble prøvd ut [3,4] samt økt bruk av opioider [5] samtidig som antibiotika ble kraftig redusert [6] – også i før-vaksinasjonsperioden. Dette kan ha hatt vedvarende effekter.
 3. Det ble i liten grad gjennomført differensialdiagnostikk. Altså kan det tenkes at en del pasienter ble behandlet etter Covid-protokoller (pga av en positiv korona-PCR resultat) til tross for at sykdomsårsaken muligens var noe annet enn coronaviruset, men viste seg med samme symptomer [7].
  Dette kan ha ført til feilbehandling med konsekvenser som nå, i ettertid, fanges opp under “senvirkninger” 

I juni i fjor publiserte Doctors for Covid Ethics (D4CE) en bok der de beskriver utfordringer med mRNA vaksinene. I boken går de gjennom immunologi, virologi og hvordan mRNA kan gjøre skader. Den inneholder nesten 400 vitenskapelige referanser som er av verdi for de som ønsker å vite mer. Spesielt i kapittel 7 refereres det til vitenskapelige artikler publisert i 2022 0g 2023 der det beskrives vaksine-skader på pasienter. Lenke til pdf-versjon av boka: 

Forskernes skylapper

Med kunnskapen vi nå har om mRNA vaksinene, er det veldig merkelig at Lancet-studien finner at de har positive effekter. Her er et datablad for de kationiske lipidene som brukes i Moderna-vaksinen. Det står en tydelig advarsel (i gult) at det ikke skal brukes på mennesker.

Cayman Chemicals selger også samme kjemikaliet, og for tre år siden kunne man lese dette på siden deres om SM-102/

-Fatal in contact with skin
-Suspected of causing cancer
-Suspected of damaging fertility or the unborn child
-Causes damage to the central nervous system, the kidneys, the liver and the respiratory system etc
-Very toxic to aquatic life with long lasting effects

I deres nye datablad fra mars i år er imidlertid disse advarslene fjernet. 

I det hele tatt synes jeg forskningsmiljøene har hatt tettsittende skylapper når man har sett etter årsaken til at flere blir syke de siste fire årene. Man har nærmest utelukkende sett etter årsaker som dreier seg rundt et nytt virus og vist liten vilje og evne til å vurdere andre faktorer.

Miljøfaktorer

Senvirkninger og sykdom under pandemien kan også være en konsekvens av miljøfaktorer. Det er ikke avklart til hvilken grad den sterke utbyggingen av 5G-nettet og bruk av mye bredere båndbredde og høyere frekvenser kan ha bidratt til sykdom og senvirkninger under og etter pandemien [8,9].

Siden utbyggingen skjedde i samme tidsrom, fra vår 2020, er det en miljøfaktor som også må tas i betraktning som sykdomsårsak og mulige senvirkninger. Både Covid og strålesyke (radiation disease) har lignende symptomer [10].

Dette har professor emerita Magda Havas, som har jobbet en årrekke med toksikologi og miljøforurensing, påpekt i et glimrende foredrag på video. [11]. Dette er mer eller mindre blitt oversett innen forskning. Einar Flydal en av de som kjenner best til denne problematikken. Hans konservative anslag er at 5 prosent av befolkningen er sensitive for elektromagnetiske felt. 

Senvirkninger kan dessuten også forårsakes av andre virale respiratoriske sykdommer, noe som er kjent som “post viral syndrome» [12].

Et premiss at viruset overføres via luft

Andre premiss for Lancet studien.
Slik jeg forstår smitte med det nye viruset, skjer det ved at en syk person kan smitte en annen ved at viruset overføres via luft. Men ennå har vi ikke funnet et replikasjonskompetent partikkel (virus) med et spike protein på overflaten. Ikke i luftprøver, ikke i luftfilter og ikke på noen overflater.

Jeg vet at man kan finne små RNA fragmenter i luftprøver, kloakkprøver, luftfilter-prøver og i munnhulen som slår positivt ut på en PCR test. Men aldri en hel partikkel med et spike protein på overflaten. Men man har utelukkende gjort forsøk med «virus-prøver» tilført til cellekulturer og/eller satt sammen tusenvis av RNA fragmenter via en datamaskin og satt dem sammen til et virus-genom.

Man blir ikke syk av et RNA fragment eller hele virus-genom på en datamaskin. Etter fire år mener jeg at det er på høy tid å bevise at en slik partikkel virkelig finnes. Hvis ikke, så betyr det at folk vaksinerer seg mot noe man ikke vet eksisterer. 

Tidligere redaktør i Lancet, Richard Horton, uttalte i 2004:

“Journals have devolved into information laundering operations for the pharmaceutical industry». Professor Norman Fenton skrev også på sin substack en artikkel han kalte «The Lancet has become a laughing stock» (https://wherearethenumbers.substack.com/p/the-lancet-has-become-a-laughing).

Det bør være gode grunner til å være skeptisk til denne siste studien.  


Kilder

[1] Selvakumar et al., Prevalence and Characteristics Associated With Post–COVID-19 Condition Among Nonhospitalized Adolescents and Young Adults, DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.5763

[2] Matta et al., Association of Self-reported COVID-19 Infection and SARS-CoV-2 Serology Test Results With Persistent Physical Symptoms Among French Adults During the COVID-19 Pandemic, DOI: 10.1001/jamainternmed.2021.6454

[3] Carothers et al., Acetylcysteine for the Treatment of Suspected Remdesivir-Associated Acute Liver Failure in COVID-19: A Case Series, DOI:https://doi.org/10.1002/phar.2464

[4] https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-gilead-sciences-eu-idUSKBN26N2VO/

[5] Ataei, A double-edged sword of using opioids and COVID-19: a toxicological view, DOI: 10.1186/s13011-020-00333-y

[6] King et al, Trends in U.S. outpatient antibiotic prescriptions during the COVID-19 pandemic, DOI: 10.1093/cid/ciaa1896

[7] Weidmann et al., Bacterial Pneumonia and Respiratory Culture Utilization among Hospitalized Patients with and without COVID-19 in a New York City Hospital, DOI: https://doi.org/10.1128/jcm.00174-22

[8] Tsiang et al., COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States.  DOI: 10.18103/mra.v9i4.2371

[9] Rubik, Evidence for a connection between COVID-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G, DOI: 10.18053/jctres.07.202105.007

[10] Rios et al., Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury, DOI:10.1667/rade-20-00188.1

[11] https://rumble.com/v2kcqe6-5g-and-covid-symptoms-dr.-magda-havas-saskatoon-day-3-national-citizens-inq.html

[12] https://www.medicalnewstoday.com/articles/326619


Siste fra Hemali

Fedon Lindberg: – Kreftbehandlingen må bli mer helhetlig!
Amerikansk tilsynsmyndighet pålagt å fjerne advarsel mot ivermektin.
Påstander og fakta om kolesterol og hjertesykdom.
Inflammasjon preger tarmfloraen i industrialiserte land.

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

 1. «Ekspertene» får si hva de vil. Vi så ingenting til såkalt long – convid før etter vaksiner var brukt en stund.

  Jeg tenker vi har svaret der.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *