Søk
Close this search box.

Tidligere konsulent i åpent brev til WHO: Brudd!

Åpent brev om ulovlige brudd under endringene i WHO. Brevet er fra Dr. Silvia Behrendt, hun har doktorgrad i WHOs utøvende myndighet.

Her kan du lese originalen av det åpne brevet fra den tidligere konsulenten i WHO. Behrendt er grunnlegger av Global Health Responsibility Agency.

Dr. Silvia Behrendt var konsulent for WHO i arbeidet med International Health Regulations, IHR. Hennes doktoravhandling handler om WHOs utøvende myndighet.

Her er brevet i Hemalis oversettelse, noe forkortet:

Kjære Dr. Tedros

Byrået vårt arbeider med institusjonell åpenhet og ansvar i global helse. Vi er svært bekymret over intensjonen til ‘Working Group on Amendments to the International Health Regulations’ (WGIHR) om utkastet til de endelige endringene i International Health Regulations 2005 (IHR).

-Annonse-

For å være lovlig, må alle prosedyrer for å endre IHR utføres i samsvar med lovkrav angitt i IHR. Jamfør artikkel 55 paragraf 2 i IHR: 
«Teksten til enhver foreslått endring skal formidles til alle medlemsland av generaldirektøren minst fire måneder før helseforsamlingen der den er foreslått å behandles».

WHO bryter tidsfrist

Ordlyden «skal» viser tydelig at det er din juridiske forpliktelse i henhold til IHR å kommunisere «enhver» IHR-endringer til alle medlemsland fire måneder før forsamlingen. Det inkluderer den endelige versjonen av endringene foreslått av IHRs arbeidsgruppe.

De gjeldende reglene for å tolke traktaten fastsatt i artikkel 31 i Wienkonvensjonen om traktatretten, krever at artikkel 55 paragraf 2 IHR må tolkes i god tro. Det finnes ikke noe unntak for dagens situasjon. Artikkel 55 paragraf 2 er lex specialis til hovedregelen nedfelt i artikkel 40 paragraf 2 i Wien-konvensjonen om traktatretten.

I henhold til den uttrykkelige hensikt med artikkel 55 paragraf 2 i IHR, må partene gis minst fire måneder til å vurdere enhver endring før samlingen.

Medlemslandene trenger tid

Dette gjør det mulig for medlemslandene å reflektere grundig over endringene, inkludert deres interne juridiske og institusjonelle implikasjoner. Som et juridisk instrument binder IHR WHOs administrasjon med sin status som en resolusjon. Vedtatte endringer vil også automatisk tre i kraft for alle statsparter som ikke melder seg ut innen den påkrevde tidsrammen i samsvar med artiklene 59, 61 og 62 i IHR, samt artikkel 22 i WHOs grunnlov.

WHOs IHR er bindende for medlemslandene

I dette tilfellet må vi huske IHRs unike juridiske karakter. Dette bindende instrumentet er registrert hos FNs sekretariat i samsvar med artikkel 102 i De forente nasjoners charter.
(Kategori som multilateral traktat i U.N.T.S. Volum nummer 2509 (s. 79) via registreringsbevis nr. 56548.)
Følgelig er det en traktat under folkeretten som binder statspartene. Både statspartene og WHOs sekretariat, sammensatt av generaldirektøren og WGIHR, er en underavdeling av helseforsamlingen. Med juridisk forpliktelse til å følge artikkel 55 paragraf 2 IHR.

Fristen var 27. januar 2024

Fristen for å sirkulere de foreslåtte endringene i IHR i samsvar med artikkel 55 paragraf 2, var 27. januar 2024. Fristen gikk ut uten noen kommunikasjon fra generaldirektøren til partene om endringene utarbeidet av WGIHR.

Per i dag foreligger det ikke noe endelig utkast til endringene formidlet til partene av sekretariatet.

WHO opptrer ulovlig

Hvis WGIHR og sekretariatet ikke overholder de juridiske reglene i IHRs endringsprosedyre, begår WHO en urettmessig handling i henhold til FNs ordlyd om internasjonale organisasjoners ansvar. Selv om disse artiklene ennå ikke er offisielt vedtatt av statene, er det tilstrekkelig konsensus, statlig praksis og internasjonal rettsvitenskap som vil kvalifisere denne endringsprosessen som ulovlig.

Dette bruddet kan holdes ansvarlig av enhver av de 196 medlemslandene.

Kan utløse krav om individuelt ansvar

I tillegg til å påberope seg WHOs institusjonelle ansvar for å handle forsettlig urettmessig, kan det utløse et krav om individuelt ansvar i henhold til folkeretten til enhver person som handler på vegne av organisasjonen (utkast artikkel 66).

Dr. Tedros, i din ærefulle rolle som generaldirektør representerer du WHO. Enhver urettmessig handling kan stille krav om ditt individuelle ansvar.

Vårt byrå ønsker å avslutte brevet med å oppfordre deg som generaldirektør for WHO om å ikke presentere et utkast til resolusjon om endringene av IHR til 77. WHA. Det vil være forsettlig brudd på artikkel 55, paragraf 2 IHR. Det kan gi institusjonelt og individuelt ansvar under utkastet til artikler om internasjonale organisasjoners ansvar og alle andre tilgjengelige mekanismer.

Vi oppfordrer deg umiddelbart til å gi et klart pålegg til WGIHR om å informere publikum om at IHR-endringene ikke kan vedtas på den 77. samlingen.

Vennlig hilsen,

Dr. S. Behrendt


Flere artikler om endringene i WHO

WHOs pandemitraktat er et skritt mot et autoritært samfunn.
WHO trenger ikke spissfindig jus for mer makt, Norge vil uansett dilte.
Habilitet er i vinden, men WHO og tilsynsmyndigheter går klar.
Jusprofessor: – Manglende åpenhet og debatt fra WHO setter demokratiet i fare.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *